Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2011
Search Keyword:
Total: 102 results found.
Tag: 2011
Omvend deg – nå!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Finnes det en fortapelse? Dette spørsmålet dukker av og til opp i media. Når NRK berører temaet, får det dessverre oftest en vinkling som gjør at evighetsalvoret svekkes, ja, til og med gjøres til underholdning. Noen ganger har opptaket av et par setninger – og kun disse – fra professor Ole Hallesbys såkalte helvetespreken (holdt i NRK radio 25. januar 1953) blitt avspilt. Dette er å gjøre den gamle indremisjonshøvdingen urett. Her får du talen i sin helhet. Den muntlige formen er beholdt. Hallesby utøvde virkelig bibelsk sjelesorg, og talte slik at det ble reaksjoner rundt omkring i landet. Mange vitnet i ettertid at nettopp denne talen var starten på at de kom til liv i Gud. Dessverre får ikke «radiomenigheten» høre slik tale lenger... Red.

Les mer

Vår gjenløser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da sa hennes svigermor til henne: Hvor har du sanket i dag, og hvor har du arbeidet? Velsignet være han som tok seg av deg! – Og hun fortalte sin svigermor hvem hun hadde arbeidet hos, og sa: Den mannen jeg har arbeidet hos i dag, heter Boas. Da sa No’omi til sin sønnekone: Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort verken fra de levende eller de døde! Og No’omi sa til henne: Den mannen er en nær slektning av oss, han er en av våre løsere.» Rut 2:19-20

Les mer

Frelserens ansikt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En av middelalderens fromme malere var nettopp ferdig med et bilde av den hellige nattverd: Jesus med sine disipler skjærtorsdagsnatt. Hans venner som kom til ham beundret det skjønne maleri. En sa det, en annen det. Til slutt vendte maleren seg til en venn hvis dom han særlig satte pris på, og spurte:«Hva synes så du?»

Les mer

Simon fra Kyréne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyréne som hette Simon. Ham tvang de til å bære hans kors.» Mat 27:32Hvem var han, Simon fra Kyréne? Vi vet at han var med i flokken som fulgte Jesus på smertens vei til Golgata. Vi vet også at han ikke frivillig overtok korset da Jesus segnet under dets vekt.

 

Les mer

Alt dette gjør jeg for deg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

På maleriutstillingen i byen Düsseldorf i Tyskland hang i sin tid et kjent maleri av Frelseren på korset. En dag kom en ung og rik adelsmann til byen. Han var på vei til Paris for å feste og ha det moro. Mens hestene hvilte, gikk han for å bese de mange vakre malerier. Han kom også inn i det rom hvor bildet av den korsfestede hang.

Les mer

Vekkelsen i Kina (I)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når Jesus gjester et folk med vekkelse, får det alltid ringvirkninger. En av dem er at det skapes en nød om at andre må få høre evangeliet. Johannes Brandtzæg (1861–1931) ble en av førerne for misjonsfylkingen i Norge. Han kom ikke utenom nøden for Kinas mange millioner ufrelste. De unge jentene i Bergen – som hadde fått en brann i sitt hjerte – var sikre på at Gud hadde såkorn nok. – Det er som å kaste mjøl på havet, mente noen. – Gud har mjøl nok, svarte de. Slik kom norsk misjon i gang i Kina.

Les mer

Velsignelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» 4Mos 6:22-26

Les mer

Frykt ikke!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Andakt av Ludvig Hope«Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» Jes 43:1Om Gud stod ved vår side, så vi både så og hørte ham, og han sa disse ord: «Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min», tror mange det ville være lettere å finne trøst og nå frem til visshet om frelse.

Les mer

Kron ham, ærens konge!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er omstendigheter ved Jesu død som viser at hans kjærlighet ikke kan måles med menneskelige mål. La meg forsøke å belyse dette fra forskjellige sider.

Les mer

Jesu åndelige død
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ordet ble kjødGud selv har blitt menneske i Jesus Kristus. Den evige og udødelige Guds Sønn har «fått del i kjøtt og blod» og er blitt menneske. Slik taler Skriften. Men Guds Sønn fikk ikke bare del i kjøtt og blod lik Adam før fallet, men han kom i «syndig kjøds lignelse» (Rom 8:3). Det vil ikke si at Jesus var noen synder eller hadde et syndig kjød, men det vil si at hans menneskelige natur er det falne menneskets natur – med unntak av synden (Heb 4:15).

Les mer

Påskeunderet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus gav seg frivillig i døden for vår skyld. Veien gikk om Getsemane hage. Jesus kom ofte dit. Der kunne han tale med sin Far. Denne gangen ble kampen ekstra hard. Det smertet å bære byrden av all verdens synd.

Les mer

Kristus lever, underbara ord!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kristus lever, underbara ord

som upplivar tungt og sorgset mod!

Väl er mörkret stort här på vår jord,

men se, Kristus lever!

Les mer

Se, vi har forlatt alt og fulgt deg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Mange vil reise til himmelen, men det skal være på første klasse. Man vil tjene Jesus, men det må ikke koste noe. Man vil to ting som er uforenlig og utelukker hverandre. Det er lammende både for tro og tjeneste. I et forsøk på å unnskylde seg selv, er man mer opptatt av disiplenes feil og mangler enn å følge dem på offerveien.

Les mer

Rafael Veizaga – ambassadør for Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter mange år lot det seg gjøre å besøke Bolivia igjen. Det ble en minnerik tur. Ikke alt var som før, og det ble noen gleder, men også noen skuffelser. En del såkorn hadde falt på steingrunn, noe ved veien, og noe blant torner, men det var også noe som hadde båret frukt.

Les mer

Gud kan bruke den ringeste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Grevinne Huntingdon arbeidet mye blant engelske kullgruvearbeidere. Fra hennes virksomhet fortelles følgende:Da grevinnen fikk vite at gruvearbeiderne aldri fikk høre Guds ord, sendte hun bud til Whitefield og brødrene Wesley som kom og hjalp henne. I en liten stue på grevinnens gods bodde en ung jente, en blind krøpling ved navn Elise. Da hun hadde hørt om grevinnens virksomhet, lot hun seg bære til slottet og tilbød henne sin hjelp.

Les mer

Hans store oppdagelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

James Simpson, kloroformens oppdager, forteller hvordan han gjorde sin største oppdagelse:«Da jeg studerte ved Universitetet», forteller han, «så jeg et syn som jeg aldri glemmer: En mann ble ført av sted til skafottet. Hva hadde han gjort? Han hadde bare én gang overtrådt loven, i det han hadde stjålet en pengepakke fra postvognen. Så streng var loven den gang. Men så var det også siste gangen dødsstraffen ble anvendt for en slik forbrytelse.

Les mer

Tags:
Korsfestet og oppreist med Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra tale av Fritz Larsen

«Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort (dansk: miste sin makt), så vi ikke lenger skal være slaver under synden.» Rom 6:1-6

Les mer

Giftige bøker
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En meget kjent kristen forfatter fortalte en gang at han som gutt hadde fått låne en bok av en skolekamerat. I denne boken var det en masse usedelige fortellinger og bilder. Boken fikk han bare benytte i 15 minutter, deretter leverte han boken straks tilbake.

Les mer

Tags:
For Guds vrede åpenbares…
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Utdrag fra tale av Jan Bygstad

«For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.» Rom 1:18

 

Legg merke til at det ikke står at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Hadde det stått, kunne intet menneske bli frelst. Da var vi alle fortapt – redningsløst. Men det står: «...over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet». Det er tale om mennesker som er syndere, som får høre sannhetens ord, men som ikke tar det til seg, så det kan bli dem til frelse og redning. Men i stedet viser de Ordet fra seg, holder det nede i urettferdighet. Det er det som er å forherde seg mot Guds ord.

Les mer

Norge, hvor går du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

På grunn av de mange ugudelige lovene i landet vårt, vil velsignelsen over landet snart vendes til forbannelse.Gud har sagt: «Du skal ikke ha andre guder enn meg».Nå strømmer islamisme inn over landet vårt. Det bygges moskéer i by etter by, der muslimene høylydt driver sin avgudsdyrkelse.

Les mer