Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 287 results found.
Tag: Gangås Ingar
En Herrens tjener
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Damián Heredia av Ingar Gangås 

–Arequipa by har vokst fra 1 til snart 1,5 millioner innbyggere på noen få år. Folk flytter inn fra landsbygdene og bygger enkle hus av steinblokker og bølgeblikkplater i utkanten av byen. Der er det tørt, uten noe vegetasjon, og ørkensanden svir i øynene når det blåser. Fattigdommen er stor, og den åndelige nøden større. Kunne vi bare nå dem med evangeliet!

Les mer

Trøst mitt folk!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Profeten Jesaja forkynte dom over Israel på grunn av deres avgudsdyrkelse og frafall. Snart skulle bortførelsen til Assyria komme, og deretter fangenskapet i Babylonia. Bare «den lille rest» – de som omvendte seg og trodde på Herren – kunne frelses. Red.

Les mer

«Den lille flokk»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I forrige nummer fikk vi høre at profeten Jesaja måtte forkynne dommens ord over Israel og Juda på grunn av vantro og frafall fra Herren. Bortførelsen til Assyria for Nord-riket, og fangenskapet i Babel for Sør-riket, var uunngåelig og måtte komme (artikkelen: Når Gud tukter og trøster). Nå skal vi høre mer om hvordan Gud lot straffen ramme sin egen Sønn, og hvordan han leder mennesket «gjennom dom» for å føre det «til frelse» på den eneste trøstegrunnen som holder, som er gjenløseren Jesus Kristus. Red.

Les mer

Når Gud tukter og trøster
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En av de sannheter Martin Luther fikk lys over, var at alt Guds ord kommer til oss som lov og evangelium. Det er som et tveegget sverd. Loven dømmer og viser oss at vi står skyldige og fortapte overfor den hellige Gud. Evangeliet er ordet om Jesus og det han har gjort til vår frelse. Hos profeten Jesaja ser vi dette så tydelig. Dommen forkynnes med «malmtunge» slag. Mennesket fratas alt håp om redning. Så kommer evangeliets tale så uventet – med frelse i Jesus alene. Red.

Les mer

Kontor for «Såmannen» åpnet i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Torsdag 23. februar åpnet Lekmannsmisjonen et leid kontor for arbeidet gjennom «Såmannen» i byen Sucre i Bolivia. Kontoret ligger sentralt plassert, bare et og et halvt kvartal fra «plazaen» (sentrum). Vår medarbeider, Gonzalo, med kona Carmen, og barna Natalia og Bernardo, var med på åpningen, sammen Graciela og Joel Vera og andre innbudte. Til sammen var vi 15 personer samlet.

Les mer

Da evangeliet endelig kom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju ved Ingar Gangås«Reaksjonen hos min far var at han kastet seg rett ned på jordgulvet. Han strakte begge armene mot himmelen og lovet Gud, lenge: – Tenk, nå har jeg bedt i 40 år! Ingen av mine barn er blitt vunnet ennå, men takk at jeg nå endelig får oppleve at det kommer noen som kan forkynne oss evangeliet!»

Les mer

Bibelseminar i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Guds menighet har alltid hatt verden og den onde imot seg. Fysisk forfølgelse, der også sverdet har blitt brukt mot de kristne, har vært en del av virkeligheten. Nå står vi kanskje overfor en enda større trussel. For i de siste tider skal lovløsheten ta overhånd. Urene ånder og falske lærdommer får innpass i menighetene. Onde demoner finner veien inn gjennom et forfalsket evangelium og suggererende musikk som bærer farlige åndsmakter med seg.

Les mer

Fariseernes og saddukeernes surdeig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus begynte å bli populær. Det var mye folk som samlet seg om ham. De ville se tegn og under (Mat 16:1-12). «Folket fulgte etter ham» (Mat 14:13). Men det er ikke det samme som å følge ham og tro på ham.

Les mer

Du være lovet, Jesus Krist
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dette er kristenhetens mektigste julesalme» har den lutherske kirkehistorikeren Hermann Saase uttalt. (Salmen er gjengitt nederst!)

Les mer

Lekpredikanten som vekket Norge
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hans Nielsen Hauge ble født i Tune i Østfold i 1771, og fikk etter en åndelig opplevelse i 25-års alderen kall til å reise rundt med Guds ord.

Les mer

Frelst ved Jesu liv
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Rom 5:11

Les mer

Guds vei og omveiene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» Jes 55:7

Les mer

En levende vei inn til Guds trone
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Heb 4:15-16

Les mer

Bryt nytt land!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet«Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.» (Hos 10:12)

Les mer

Her en kilde rinner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

William Cowper (1731-1800) var en av Englands største diktere i andre halvdel av det 18. århundre. Han mistet som seksåring sin mor, som han var sterkt knyttet til. På skolen ble han tidlig et mobbeoffer, men fullførte jusstudiet, som han aldri praktiserte. Han var svært plaget med melankoli og alvorlige depresjoner. Da han var 24 år, mistet han sin far, men venner hjalp ham til en stilling som sekretær i Overhuset. Men da han skulle begynne, taklet han ikke presset. Han ble tvangssendt til et privat asyl drevet av en kristen lege. Etter å ha slitt med mørke og dyp angst i åtte måneder, fant han en oppslått Bibel og leste om Lasarus’ oppvekkelse. Ikke lenge etter leste han fra Romerbrevet (3:25) om Jesus Kristus, som Gud stilte til skue i sitt blod som en nådestol ved troen. Da rant lyset og han fikk se at Jesus var hans frelser.

Les mer

Fra lys til mørke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8:36

Les mer

Reisebeskrivelse fra Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I tiden 23. januar til 25. februar besøkte Marit og Ingar Gangås Bolivia og Peru. Formålet med turen var å samtale med medarbeiderne i «Såmannen», planlegge det videre arbeidet sammen med dem og fullføre korrekturen på «Husandaktsboken» av Rosenius og andaktsboken «Bibelske skatter» av Luther. Etter to års arbeid med manuskriptene, er begge bøkene nå endelig klare for trykking, den første i Bolivia og den andre i Peru.

Les mer

Ordet om korset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Korset som ble reist på Golgata vil til alle tider bli stående som de kristnes seierssymbol. Krusifikset minner om Jesu lidelse, men det tomme korset vil alltid ha en spesiell plass for Guds folk. Det vitner om at vi har en levende frelser. Jesus har stått opp fra de døde. Korset er tomt. Døden er oppslukt til seier!

Les mer

På Ordets klippegrunn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 1Kor 3:11

Les mer

Når Gud rører ved hjertene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Mat 9:37-38

 

Les mer