Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Per Bergene
Search Keyword:
Total: 322 results found.
Tag: Holm Per Bergene
Veien til Moria (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

3Mos 16 – Den store forsoningsdagenVi så ved påskelammet hvilken veldig betydning blodet hadde. Det var det viktigste av alt, å være bak blodets vern og beskyttelse.

Les mer

Kjøp den laglige tid!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Fra årsmelding om misjonsarbeidet i Moldova«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» (1Kor 16:9)

Les mer

Veien til Moria (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den fjortende dag i denne måneden.

Les mer

En dypt alvorlig situasjon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Uttalelse fra NLLIkke uventet bestemte kirkemøtets flertall 11. april at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Noen korte momenter i denne dypt alvorlige situasjon:

Les mer

Veien til Moria (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

OfferlammetVi har nevnt tidligere at Adam og Eva ikke hadde noen Bibel. Det hadde heller ikke Abraham og hans etterkommere. Og selv etter Mose tid, når Gud lar Moses skrive ned sitt ord, tok det lang tid før folket selv kunne lese og omgås Guds ord jevnlig. Derfor måtte Gud tale til dem gjennom anskuelige handlinger, seremonier, gudstjenester og høytider. Det var folkets Bibel.

Les mer

Veien til Moria (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er andre del av artikkelserien som vil komme i bladet framover. Første del, stod i forrige nummer. Red.

Les mer

Ludvig Hopes kirkesyn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De troendes forhold til statskirken og frikirkeneDen ytre kirkeorganisasjon er ikke identisk med kirken, men er kun en menneskelig størrelse, som et stillas i forhold til selve byggverket (Guds rike).

Les mer

Veien til Moria (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Skriften sier at Guds Sønn er utvalgt fra evighet av til å bli vår frelser. Før verdens grunnvoll ble lagt, fattet Gud sitt evige råd om menneskets frelse. Frelsen er altså ikke en nødløsning, men det har vært Guds råd fra første stund av.

Les mer

Hva er kirken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utviklingen i Den norske Kirke er tragisk. Hva gjør vi nå? Slik er det mange som spør. Da kan det være på sin plass først å spørre hva kirken er.

Les mer

Den nye pakts tempel og prestetjeneste (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den åndelige gudstjenesteÅ være prest i bibelsk betydning (hierevs) er å være offerprest. Vårt ord prest (presbyteros) betyr egentlig eldste og sikter til noe ganske annet.

 

Les mer

Den nye pakts tempel og prestetjeneste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den gamle pakts åpenbaring – tabernakletSentrum i Guds åpenbaring til frelse var gudstjenesten i tabernaklet, og senere tempelet. Der tok Gud selv bolig, der åpenbarte han sitt råd og sin herlighet, midt i folket. Ved innvielsen av tabernaklet kan vi lese at skyen som fulgte israelsfolket la seg over og dekket tabernaklet, og Herrens herlighet fylte tabernaklet (2Mos 40:34ff). Det samme gjentok seg ved innvielsen av tempelet (1Kong 8:10; 2Krøn 7:1ff).

Les mer

Hva med lekmannslinjen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da menighetsrådsloven ble vedtatt i 1920, var det mange gode, troende prester. Likevel mante både Ole Hallesby og Ludvig Hope det troende lekfolk til å boikotte menighetsrådene. «Brødre, bruk ikke deres kraft på å organisere statskirken, den lar seg ikke organisere. Men bruk deres tro, bønn og forsakelse til som Guds folk å få vår hele rett i statskirken: Vår bibel, vårt nattverdbord og vår dåp» (Hope).

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lørdag 22. august kunne vi ønske velkommen til åpningsfest på Fossnes igjen. I år begynte 22 elever. De fleste kommer fra Norge – fra Namdalen i nord til Lyngdal i sør, men også fire fra Sverige, to fra Moldova og to fra Filippinene.

Les mer

Politiske spenninger i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra årsmeldingen«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1:6

Les mer

Ordet må gjøre verket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmeldingenVår tro på Jesus er en tro som har sin grunn i Guds ord, og vår tro på Guds ords ufeilbarlighet og autoritet har igjen sin grunn i Jesus og hans apostlers forhold til Skriften. Det er Jesus som sier at Skriften ikke kan gjøres ugyldig, men at Loven (Toraen = GT) skal oppfylles inntil minste bokstav eller tøddel. Logisk og vitenskapelig er dette et sirkelargument, men for en troende er dette en sirkel han ikke kan bryte. Vi tror på Jesus i kraft av Skriften ved Den Hellige Ånds overbevisning, og vi tror på Skriften på grunnlag av Jesu myndighet.

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Situasjonen i Ukraina påvirker også forholdene i Moldova. Myndighetene i Transnistria krever nå at besøkende må ha personlig invitasjon for å komme inn. Politisk er det spent og en del ser med engstelse på hva Russland kan finne på. Putin har uttrykt at han ser på Transnistria som en naturlig del av Russland.

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I fjor ble det nedsatt en egen bygningskomite med ansvar for vedlikehold og eventuelle prosjekter, samt å lede dugnader m.m. Da kom det opp flere ønsker og behov. Vi er i ferd med å skifte ut masser og asfaltere parkeringsplassen på oppsiden av skolebygget. Det vil bedre kapasiteten både til parkering og sitteplasser, særlig ved sommersamlingene. Dernest er det et ønske å få laget et par større sovesaler med sanitærrom, både i kjelleren og på loftet på Ekely. Husmor trenger også å få oppgradert sitt vaskerom.

Les mer

«Ånden la loven i hjertet innskrive»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den jødiske pinsefesten knyttes på en særlig måte til lovåpenbaringen på Sinai. I loven beskrev Gud det sanne gudslivets utfoldelse. Men Israelsfolket manglet selve gudslivets forutsetning: troende og gjenfødte hjerter, og var derfor ikke i stand til å følge loven. Det var ikke noe galt med loven, men det var noe galt med hjertene. De var og ble harde i forholdet til Gud, på tross av alle Guds frelsesgjerninger og nåde. «Ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det» (Heb 4:2). Som et tegn på folkets harde hjerter, lot Gud sin lov skrive inn på steintavler.

Les mer

Guds rike
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mat 21:1-11Guds rike er et rike som er annerledes enn alle andre riker, og det har en konge som er annerledes enn alle andre konger.

Les mer

Hvor to eller tre er forsamlet i mitt navn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De helliges samfunn, troende samlet i Jesu navn og om hans ord, er en Guds ordning og ikke noe menneskelig påfunn. Gud har knyttet særlige løfter til denne samlingen om hans ord.

Les mer