Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Per Bergene
Search Keyword:
Total: 322 results found.
Tag: Holm Per Bergene
Vi lengter etter legemets forløsning
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra tid til annen oppstår det debatt om sykdom og helbredelse. Enkelte hevder sterkt at sykdom og lidelse ikke hører naturlig med til en kristens liv, men at en kristen skal forvente helbredelse og god helse. Man sier med sterke ord at Gud ikke vil at vi skal være syke, men at vi skal bli helbredet. Men finnes det dekning for dette i Guds ord?

Les mer

Hvem er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand?» Job 38:2

Les mer

Vanskelige tider i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Den politiske situasjonDen siste tids hendelser i Ukraina har også preget Moldova. Utbryterrepublikken Transnistria har mange likhetstrekk med Krimhalvøya og de østlige deler av Ukraina. Den politiske ledelsen har sterke bånd til Russland. Og mens man i det vestre Moldova for en stor del snakker rumensk, snakker man kun russisk i Transnistria, og en stor del av innbyggerne er også etniske russere. Disse er imot den frigjøringen fra russisk dominans som den politiske ledelsen i Ukraina nå styrer mot. Skulle Ukraina lykkes i å komme løs av Russland og knytte sterkere bånd til EU, vil Transnistria bli hengende i et vakuum. Ukraina har delvis stengt grensen til Transnistria, og hindrer personer med russisk pass innreise til Ukraina. Da er veien til Russland i praksis også stengt. Det gjør Transnistrias situasjon ekstra vanskelig.

Les mer

Kristus og Skriften
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

- Utdrag fra årsmelding for bibelskolenDet siste året har det vært en offentlig debatt om Skriftens historisitet. Noen har hevdet at vi ikke tror på ei bok, men på en person. Åpenbaringen vi møter i Skriften er formidlet av skrøpelige mennesker, og det har medført mangler og svakheter, og det var slik Gud ville det. Vi trenger derfor ikke å anse alt som står skrevet som historisk korrekt eller sant i forhold til vår tids tanker og krav, men samtidig kan vi gjennom den åpenbaring av Gud som gis i Skriften, forholde oss til Gud og tro på Jesus Kristus. Slik tales det.

Les mer

Døden er oppslukt til seier!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1Kor 15:54-57

Les mer

Nattverden – den nye pakts måltid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Det som påskemåltidet var i den gamle pakt, er nattverden i den nye pakt. Det viktigste ved påskemåltidet var påskelammet, et lam som var slaktet for å gi den enkelte et dekke for Guds dom, et skjul og frigjørelse fra morderengelens domsgjerning.

 

 

Les mer

På forklarelsens berg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset.» Mat 17,1-2

 

 

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

EleveneDenne høsten har det vært åtte elever – en fin og interessert flokk. Alle fortsetter etter nyttår, og det kommer noen nye fra januar, slik at det ser ut til at vi blir 14 elever i vårsemesteret.

Les mer

Arbeidet i Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Salme 127:1-2

Les mer

Hyrde eller leiesvenn?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter et av de kristelige ungdomsarrangementene i fjor sommer sto det et lite leserinnlegg, hvor en av deltakerne spurte hvor hyrdene var.

Les mer

Gud har gitt oss sitt Ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for bibelskolen«Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss derimot som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.» 2Kor 4:1-6

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi hadde seks elever på bibelskolen i høst, men etter nyttår har det startet fire elever til, slik at vi har vært ti elever denne våren. Viktigere enn antallet, er at skoleåret får betydning for den enkelte som går her. Vær fortsatt med i bønn om at Den Hellige Ånd må få åpenbare ordet for hjertene og at den enkelte som arbeider på skolen får stå under Guds velsignelse i tjenesten. Der hvor Guds Ånd arbeider, setter også den onde inn, derfor vil det være kamp i hjertene, både hos elever og ansatte på en bibelskole.

Les mer

Lysets barn og dagens barn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds skaperverk er preget av planmessig orden. Gud satte skille mellom landjord og hav, mellom lys og mørke, dag og natt, arbeid og hvile. Alt fikk sin plass i helheten og sin bestemte funksjon. Han ga oss seks dager til å arbeide på og én dag helliget han til å hvile på. Hviledagens velsignelse ligger nettopp i dagens hellighet, at den er en dag hvor jeg skal få hvile fra alt det jordiske som ellers opptar sinn, tanker og kropp, og så skal jeg få sitte på Guds fang og la ham få tale til meg om noe som er viktigere enn jordlivet, få mitt sinn rettet på hans evige frelsesråd og evighetstanker med meg.

 

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Luthersenteret solgtEtter at Natalia og Vladimir Moser flyttet fra Tiraspol til Chisinau har det ikke vært bruk for det lutherske senteret i Tiraspol. Det ble derfor solgt på tampen av 2012. Det har vært en viss prisstigning i perioden og til tross for relativt omfattende rehabilitering av senteret, ble det solgt med fortjeneste. Pengene fra salget vil bli brukt i misjonsarbeidet i Moldova.

 

Les mer

Åndskampen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva er åndskamp? Det er den kamp og strid som følger av at et Guds barn hører Guds rike til, samtidig som han lever i denne verden som ligger i det onde. Den ånd som er i denne verden står Jesus og den troende i mot. Det som et Guds barn tror og høyakter, spottes og ringeaktes av denne verden. Det er en realitet vi som kristne ikke skal og ikke kan oppheve. Derfor roper også Jesus ut et ve over de disipler som verden taler vel om, for det vitner om svikt i forhold til Guds ord og tilpasning til denne verden: «Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter!» (Luk 6:26). Den som søker å bli verdens venn kommer til å stille seg fiendsk mot Gud og får Gud selv imot seg (Jak 4:4). Her står vi i stor fare i dag! «Vennskap med verden er fiendskap mot Gud!»

 

Les mer

Er flørting uskyldig moro?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For en tid tilbake valfartet unge jenter til Oslo for å møte sitt idol, noen kjørt av sine fedre og mødre! Flere beskrev deres forhold til idolet som en forelskelse. Og han visste å spille på disse følelsene, både gjennom sine sanger og gjennom kontakten på sosiale medier.

 

Les mer

Hva er vår nød?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vårt kjære Norge er inne i et veldig frafall. Den ene ugudelige loven vedtas etter den andre. Våre politikere og kultureliten omtaler synden som det normale, og sann kristendom anses for å være farlig og ødeleggende.

 

Les mer

Misjonsarbeidet i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den lutherske kirken i Moldova har tre forsamlinger, to i den østlige utbryterrepublikken Transnistria: i Tiraspol og Kamenka, og en i hovedstaden Chisinau i vest.

Les mer

Hva med lekmannslinjen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Menighetsrådsloven ble vedtatt i 1920, var det mange gode, troende prester. Likevel mante både Ole Hallesby og Ludvig Hope det troende lekfolk til å boikotte menighetsrådene. «Brødre, bruk ikke deres kraft på å organisere statskirken, den lar seg ikke organisere. Men bruk deres tro, bønn og forsakelse til, som Guds folk, å få vår hele rett i statskirken: Vår bibel, vårt nattverdbord og vår dåp» (Hope).

 

 

Les mer

Dårer for Kristi skyld
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sommerens kristne stevner nærmer seg. Særlig ungdomsarrangementene kjemper om å tilby de mest attraktive oppleggene. Man frykter for å bli akterutseilt. Som kristen ungdom skal du slippe å føle deg bakstreversk og utenfor i verden. Det skal være «tøft» og «kult» å være en kristen. Man henter titler og navn på programposter fra populære tv-program, filmer mv. Det er «kroer» og «barer». Det er tydelig at man regner med at ungdommene er vel kjent med alt som er populært i tiden. Underholdning, konserter, show, aktiviteter av alle typer er vesentlig, ikke minst i markedsføringen.

 

 

Les mer