Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Opstad Ragnar
Search Keyword:
Total: 96 results found.
Tag: Opstad Ragnar
Lov og Evangelium 2010 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

Les mer

Skiljet i menneskeætta
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Korleis gjekk det med Barabbas etter at han vart fri – då Jesus bytte plass med han? Vart han frelst? Det står ikkje noko om det. Barabbas er på ein måte eit bilete – eller eksempel på den universelle forsoninga som vart alle til del gjennom Jesu stedfortredergjerning.

Les mer

Stor glede
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men engelen sa til dei: Ver ikkje redde! For sjå, eg forkynner dykk ei stor glede – ei glede for alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.» Luk 2:10-11

Les mer

Fallet og gjenopprettinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Før syndefallet var jo Adam utan synd. Var det ikkje då lettare for han å stå imot freisting enn for oss? Vi veit at slangen gjekk vegen om Eva for å fella Adam. Dei var ikkje klar over kven denne slangen var. Han fekk venda augo frå Guds ord til treet og frukta. Dermed var det gjort. Eva tok av frukta og åt – og gav til mannen sin, som var med henne, og han åt, og slekta kom under Guds dom.

Les mer

Arv og testamente
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Frelsa kan liknast med ein arv, testamentert til alle menneske. Arven må difor kunngjerast for alle, for vi er alle syndarar; slik at einkvar kan få ta han i eige.

Les mer

Avguden mammon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har alle eitt eller anna forhold til avguden mammon. Vi gir av våre pengar til misjonen. Mange gir mykje, andre mindre, men truleg er det ikkje så mange som gir så mykje som den fattige enkja som gav to skjervar. Eg meiner å ha høyrt sagt at det var nok til mat for ein dag. Ho gav av sin fattigdom alt det ho åtte, alt det ho hadde å leva av (Mar 12:41-44). Ho var løyst frå mammon. For ei tid tilbake høyrde eg ein som sa at når han kom til himmelen, ville han spørja den enkja kva ho fekk til middag den dagen!

Les mer

Bøn om vekkjing
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er naturleg for ein kristen å be om vekkjing. Under slik bøn er det viktig å spørja seg sjølv om det kan vera noko i mitt eige liv som kan stå i vegen og vera ei hindring. Ein ting er sikkert; er det synd som vi ikkje vil skiljast frå, så vert ein eit hinder både for seg sjølv og for andre.

Les mer

Vår fristad
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Herren tala til Josva og sa: Tal til Israels-borna og sei: De skal gje frå dykk dei fristadene som eg tala til dykk om gjennom Moses. Dit skal ein drapsmann kunna røma når han har slege nokon i hel av vanvare, utan forsett. De skal ha dei til fristader for drapsmannen når han rømer for blodhemnaren. Han skal røma til ein av desse byane. Der skal han stå attmed inngangen til byporten og leggja saka si fram for dei eldste i byen. Så skal dei ta han inn til seg i byen og gje han ein stad der han kan bu. Når blodhemnaren jagar etter han, skal dei ikkje gje drapsmannen over til han, sidan han slo nesten i hel av vanvare utan å ha hata han frå før. Han skal verta buande der i byen til han har stått til doms for lyden, og til øvstepresten som då lever, er død. Deretter kan drapsmannen venda attende til byen sin og huset sitt, til den byen han rømde frå.» Jos 20:1-6

Les mer

Vår frelsedag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gjennom omvending og tru på Jesus blir eit menneske frelst. Når det gjeld omvendinga, kan ein seia at det er to hovedgrupper: Dei som vert omvende – og dei som omvender seg. «Vend du meg om, så vert eg omvend!» (Jer 31:18). «Frels meg, så vert eg frelst!» (Jer 17:14).

Les mer

Synd og nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du har berre trøytta meg med syndene dine, og gjeve meg møde med misgjerningane dine. Eg, ja eg er den som slettar ut misgjerningane dine for mi skuld, og syndene dine kjem eg ikkje i hug.» Jes.43:24-25

Les mer

Ære av menneske
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det var likevel mange som trudde på han, mellom rådsherrane òg. Men på grunn av farisearane sanna dei det ikkje, så dei ikkje skulle verta støytte ut av synagoga. For dei ville heller ha ære av menneske enn ære av Gud.» Joh 12:42-43

Les mer

Den tronge porten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Gå inn gjennom den tronge porten! For vid er den porten og brei er den vegen som fører til fortapinga, og mange er dei som som går inn gjennom han. For trong er den porten og smal er den vegen som fører til livet, og få er dei som finn han.» Mat 7:13-14

Les mer

Åndelege brytningar
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det finst eigentleg berre to slags menneske på jorda: frelste og ufrelste. Desse kan igjen delast i tre kategoriar: frelste, ufrelste og religiøse.

Les mer

Den evige fortapinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For ei tid sidan vart det sitert på et møte, noko frå ein tale av Jonathan Edwards frå USA, som gjorde sterkt inntrykk på meg. Sitatet sto i eit dansk hefte, eller tidsskrift, som heiter «Nytt Liv» (nr. 1-2015). På slutten av stykket blir det opplyst at det er omsett av Mads Dahl Mølgård Madsen (frå engelsk til dansk). Mikkel Vigilius skriv innleiinga. Ho er så opplysande og interessant at vi tek ho med, før vi gjengir siste delen av talen:

 

Les mer