Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Opstad Ragnar
Search Keyword:
Total: 96 results found.
Tag: Opstad Ragnar
«Men eg har imot deg…»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Eg veit om gjerningane dine og arbeidet ditt og at du har halde ut og ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvd dei som kallar seg sjølve apostlar, og ikkje er det, og du har funne at dei er lygnarar. Du har tolmod, og du har hatt mykje å bera for mitt namn skuld, og du har ikkje gått trøytt. Men eg har imot deg at du har gjeve opp din fyrste kjærleik. Kom difor i hug kva du har falle ifrå. Vend om, og gjer dei fyrste gjerningane! Elles kjem eg brått over deg og flytter ljosestaken din bort frå staden hans – dersom du ikkje vender om. Men dette har du: Du hatar gjerningane åt nikolaittane, som eg òg hatar. Den som har øyra, han høyre kva Anden seier til kyrkjelydane: Den som sigrar, han vil eg gje å eta av livsens tre, som er i Guds Paradis!» Op 2:2-7

Les mer

«Lasarus, kom ut!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det luktar alt av han, for han har lege der i fire dagar», vart det sagt om Lasarus. Men på Jesu ord kom han ut. (Joh 11:39-43).

Les mer

Utan pengar og utan betaling
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Å, alle de som tyrstar, kom til vatna! Og de som ingen pengar har, kom, kjøp og et, ja, kom og kjøp utan pengar og utan betaling vin og mjølk!» Jes 55:1

Les mer

Forkynn Guds ord!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vakna du som søv!» Ef 5:14

 

Les mer

Det som var fortapt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kven var det Jesus kom for? Guds ord fortel oss at han kom for å leita opp og frelsa det som var fortapt (Luk 19:10).

Les mer

«For så elska Gud verda...»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Altså, liksom éin manns brot vart til fordøming for alle menneske, såleis vart og éin manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjering for alle menneske.» Rom 5:18

Les mer

På veg til Emmaus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

To motlause venerNår evangeliet ein og annan gong blir openberra for oss, kan det vera mest som å bli frelst på nytt.

 

Les mer

Nikodemus – og den nye fødsel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jesus svara og sa til han: Sanneleg, sanneleg seier eg deg: Ingen kan sjå Guds rike utan han vert fødd på nytt.» Joh 3:3

Les mer

Den evige fortapinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då ropa han og sa: Far Abraham! Miskunna deg over meg og send Lasarus, så han kan duppa fingertuppen sin i vatn og svala tunga mi! For eg lid stor pine i denne elden!» Luk 16:24

Les mer

Koparormen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då sende Herren seraformer inn mellom folket...» 4Mos 21:6

Les mer

Lat dykk forlika med Gud!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så er vi då sendebod i staden for Kristus, som om Gud sjølv formana gjennom oss. Vi bed i staden for Kristus: Lat dykk forlika med Gud!» 2Kor 5:20

Les mer

Formaningane i Guds ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Eg formanar dykk då, eg som er ein fange for Herrens skuld, at de ferdast slik det sømer seg for det kallet de er kalla med.» Ef 4:1

«Og elles, brør, bed eg og oppmodar vi dykk i Herren Jesus: Liksom de har lært av oss korleis de bør ferdast og vera Gud til hugnad – slik de og ferdast – så må de gjera endå større framgang i dette.» 1Tes 4:1

«Mine kjære! Eg formanar dykk som framande og utlendingar, at de held dykk frå dei kjøtlege lystene, som strider mot sjela.» 1Pet 2:11

Les mer

Lov og evangelium
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Kristus er endemålet for lova, til rettferd for kvar den som trur.» Rom 10:4

Les mer

Omvending og kristeleg vandel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «Så skal då heile Israels folk vita for visst at Gud har gjort han både til Herre og Messias, denne Jesus som de krossfeste. Men då dei høyrde dette, stakk det dei i hjarta, og dei sa til Peter og dei andre apostlane: Kva skal vi gjera, brør?» Apg 2:36-37

Les mer

Guds frelse og Guds kall
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han som frelste oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje etter våre gjerningar, men etter si eiga rådgjerd og den nåden som er oss gjeven i Kristus Jesus frå ævelege tider.» 2Tim 1:9

Les mer

«Ransak meg, Gud...»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta! Prøv meg og kjenn mine mangfaldige tankar, sjå om eg er på fortapingsvegen, og lei meg på ævevegen!» Sal 139:23-24

Les mer

Korleis blir ein frelst?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Evig fortapelse eller evig frelse, det er det alt Guds ord – gjennom hele Bibelen – dreier seg om», skriv Asschenfeldt-Hansen i bibelforklaringa «Gullgruben». No er det nådetid. No kan ein bli omvendt og frelst. Men den som står imot Guds kall, og ikkje vil omvenda seg, vil få rikeleg tid til å angra i for- tapinga.

Les mer

Kampen for sigersprisen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men eg tvingar lekamen min og held han i trældom, så ikkje eg som forkynner for andre, sjølv skal finnast uverdig.» 1Kor 9:27

Les mer

Døyparen Johannes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og du, barn, skal kallast profet for den Høgste. For du skal gå fram føre Herren for å rydja vegane hans.» Luk 1:76

Les mer

Vegen – og farane
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

På vandringAlle som tilhøyrer menneskeslekta, er evighetsvandrarar – på veg mot ein av to endestasjonar: himmel eller helvete. Dei aller fleste synest å vera lite opptekne av det, også mellom oss som kallar oss kristne. Ordet «æve» er eit frykteleg ord med tanke på fortapinga. «Røyken av pinsla deira stig opp i all æve» (Op 14:11). Gud er ikkje berre kjærleg, han er også heilag. «Og er det med naud og neppe den rettferdige vert frelst, korleis skal det då gå med den ugudelege og syndaren?» (1Pet 4:18).

Les mer