Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Opstad Ragnar
Search Keyword:
Total: 102 results found.
Tag: Opstad Ragnar
Vår frelsedag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gjennom omvending og tru på Jesus blir eit menneske frelst. Når det gjeld omvendinga, kan ein seia at det er to hovedgrupper: Dei som vert omvende – og dei som omvender seg. «Vend du meg om, så vert eg omvend!» (Jer 31:18). «Frels meg, så vert eg frelst!» (Jer 17:14).

Les mer

Synd og nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du har berre trøytta meg med syndene dine, og gjeve meg møde med misgjerningane dine. Eg, ja eg er den som slettar ut misgjerningane dine for mi skuld, og syndene dine kjem eg ikkje i hug.» Jes.43:24-25

Les mer

Ære av menneske
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det var likevel mange som trudde på han, mellom rådsherrane òg. Men på grunn av farisearane sanna dei det ikkje, så dei ikkje skulle verta støytte ut av synagoga. For dei ville heller ha ære av menneske enn ære av Gud.» Joh 12:42-43

Les mer

Den tronge porten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Gå inn gjennom den tronge porten! For vid er den porten og brei er den vegen som fører til fortapinga, og mange er dei som som går inn gjennom han. For trong er den porten og smal er den vegen som fører til livet, og få er dei som finn han.» Mat 7:13-14

Les mer

Åndelege brytningar
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det finst eigentleg berre to slags menneske på jorda: frelste og ufrelste. Desse kan igjen delast i tre kategoriar: frelste, ufrelste og religiøse.

Les mer

Den evige fortapinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For ei tid sidan vart det sitert på et møte, noko frå ein tale av Jonathan Edwards frå USA, som gjorde sterkt inntrykk på meg. Sitatet sto i eit dansk hefte, eller tidsskrift, som heiter «Nytt Liv» (nr. 1-2015). På slutten av stykket blir det opplyst at det er omsett av Mads Dahl Mølgård Madsen (frå engelsk til dansk). Mikkel Vigilius skriv innleiinga. Ho er så opplysande og interessant at vi tek ho med, før vi gjengir siste delen av talen:

 

Les mer

«Men eg har imot deg…»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Eg veit om gjerningane dine og arbeidet ditt og at du har halde ut og ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvd dei som kallar seg sjølve apostlar, og ikkje er det, og du har funne at dei er lygnarar. Du har tolmod, og du har hatt mykje å bera for mitt namn skuld, og du har ikkje gått trøytt. Men eg har imot deg at du har gjeve opp din fyrste kjærleik. Kom difor i hug kva du har falle ifrå. Vend om, og gjer dei fyrste gjerningane! Elles kjem eg brått over deg og flytter ljosestaken din bort frå staden hans – dersom du ikkje vender om. Men dette har du: Du hatar gjerningane åt nikolaittane, som eg òg hatar. Den som har øyra, han høyre kva Anden seier til kyrkjelydane: Den som sigrar, han vil eg gje å eta av livsens tre, som er i Guds Paradis!» Op 2:2-7

Les mer

«Lasarus, kom ut!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det luktar alt av han, for han har lege der i fire dagar», vart det sagt om Lasarus. Men på Jesu ord kom han ut. (Joh 11:39-43).

Les mer

Utan pengar og utan betaling
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Å, alle de som tyrstar, kom til vatna! Og de som ingen pengar har, kom, kjøp og et, ja, kom og kjøp utan pengar og utan betaling vin og mjølk!» Jes 55:1

Les mer

Forkynn Guds ord!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vakna du som søv!» Ef 5:14

 

Les mer

Det som var fortapt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kven var det Jesus kom for? Guds ord fortel oss at han kom for å leita opp og frelsa det som var fortapt (Luk 19:10).

Les mer

«For så elska Gud verda...»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Altså, liksom éin manns brot vart til fordøming for alle menneske, såleis vart og éin manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjering for alle menneske.» Rom 5:18

Les mer

På veg til Emmaus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

To motlause venerNår evangeliet ein og annan gong blir openberra for oss, kan det vera mest som å bli frelst på nytt.

 

Les mer

Nikodemus – og den nye fødsel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jesus svara og sa til han: Sanneleg, sanneleg seier eg deg: Ingen kan sjå Guds rike utan han vert fødd på nytt.» Joh 3:3

Les mer

Den evige fortapinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då ropa han og sa: Far Abraham! Miskunna deg over meg og send Lasarus, så han kan duppa fingertuppen sin i vatn og svala tunga mi! For eg lid stor pine i denne elden!» Luk 16:24

Les mer

Koparormen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då sende Herren seraformer inn mellom folket...» 4Mos 21:6

Les mer

Lat dykk forlika med Gud!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så er vi då sendebod i staden for Kristus, som om Gud sjølv formana gjennom oss. Vi bed i staden for Kristus: Lat dykk forlika med Gud!» 2Kor 5:20

Les mer

Formaningane i Guds ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Eg formanar dykk då, eg som er ein fange for Herrens skuld, at de ferdast slik det sømer seg for det kallet de er kalla med.» Ef 4:1

«Og elles, brør, bed eg og oppmodar vi dykk i Herren Jesus: Liksom de har lært av oss korleis de bør ferdast og vera Gud til hugnad – slik de og ferdast – så må de gjera endå større framgang i dette.» 1Tes 4:1

«Mine kjære! Eg formanar dykk som framande og utlendingar, at de held dykk frå dei kjøtlege lystene, som strider mot sjela.» 1Pet 2:11

Les mer

Lov og evangelium
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Kristus er endemålet for lova, til rettferd for kvar den som trur.» Rom 10:4

Les mer

Omvending og kristeleg vandel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «Så skal då heile Israels folk vita for visst at Gud har gjort han både til Herre og Messias, denne Jesus som de krossfeste. Men då dei høyrde dette, stakk det dei i hjarta, og dei sa til Peter og dei andre apostlane: Kva skal vi gjera, brør?» Apg 2:36-37

Les mer