Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Rosenius C.O. (1816-1868)
Search Keyword:
Total: 237 results found.
Tag: Rosenius C.O. (1816-1868)
Evangeliet gir syndere fred
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når troen fødes i et hjerte, er det ikke spørsmål om en er god, men om en er en synder, et menneske som er fortapt, som trenger barmhjertighet. Den som da ikke kjenner noen annen utvei enn å vende seg til Guds barmhjertighet ved korset, han får snart erfare hva det vil si å tro på Jesu sår, som gav oss en evig forløsning.

Les mer

For jeg skammer meg ikke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» Rom 1:16

Les mer

Se, jeg forkynner dere en stor glede!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» Luk 2:9-14.

Les mer

Skapelsens første dager
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

1Mos 1:1-25 «Det nye testamente ligger skjult i Det gamle testamente, og Det gamle testamente ligger åpenbart i det nye» (Augustin).

Les mer

Et nådens evangelium
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Nei, dette kan ikke stemme. De troende, de gode og gudfryktige, disse alvorlige og rettskafne kristne, som virkelig praktiserer sin helliggjørelse og alltid vandrer med Gud – dem kan nok Gud elske. Men ikke meg; ugudelig, lettsindig, ustadig, ulydig, som virkelig synder mot Gud. Som vet bedre, men titt gjør det onde. Som ikke er alvorlig, og ikke en gang virkelig angrer min synd. Ikke alvorlig kan be og våke! – Å, Gud! Kan virkelig evangeliet også være til meg? Skulle Gud kunne elske slike som meg? Å, nei, helt umulig!»

Les mer

Syndenes forlatelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.» Sal 103:2-3

 

Les mer

Lammet må ikke deles!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.» 1Kor 1:30

Les mer

Korsets anstøt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet.» Rom 1:16a

Les mer

«Vi så hans herlighet»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra en julepreken av Carl Olof Rosenius«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Joh 1:14

 

Les mer

Det salige plassbytte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Joh 1:29

 

Les mer

Bruk Ordet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.» Apg 10:44

Les mer

Fårenes hyrde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.» Jes 40:11

Les mer

Den trange port
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er uhyre trist at mange vakte som forsøker å gå inn gjennom den trange port, føres på avveier – dels av sitt eget hjerte og dels av umodne lærere og falske skrifter. Det at en blir sant omvendt, at loven får gjøre sin gjennomtrengende gjerning i hjertet, er så nødvendig at uten dette blir alt strev og all møye forgjeves. Både tro og gudsfrykt, ja, Kristus selv med all sin fortjeneste er uten nytte for en slik sjel.

Les mer

La ingen forføre dere!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus.» Luk 12:39

 

Les mer

Fullbrakt! Fullbrakt!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Det gjorde Gud.» Rom 8:3 Det er to ord som jeg aldri kan lære, tro eller minnes rett. Det er ordene fortapt og fullbrakt.

Les mer

Han setter sitt liv til
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Joh 10:11

Les mer

Ta dette formaningens ord vel opp!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Så lenge som et menneske vedblir å være en ydmyk og lydig disippel overfor Guds Ord, vil han høre og følge all Guds vilje og alt hans råd til vår salighet. Da kommer også Den Hellige Ånd til å fullføre sin gode gjerning som han har begynt i ham. Ånden kommer stadig til å avsløre det som ennå kan ligge skjult og rette på det som er galt.

Les mer

Den sanne omvendelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Har da altså det som er godt, voldt meg døden? Langt derifra! Men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig.» Rom 7:13

Les mer

Det rette kjennetegn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg ville ikke vite av noe iblant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» 1Kor 2:2Du spør: Har Den Hellige Skrift gitt noe særskilt kjennetegn på Guds rike? Er det noe som skiller den rette Guds nåde, den eneste sanne åndelighet, ut fra alle falske veger?

Les mer

Din besøkelsestid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer