Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Wisløff Carl Fredrik
Search Keyword:
Total: 86 results found.
Tag: Wisløff Carl Fredrik
Glupende ulver
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.» Apg 20:29-30

Les mer

Følg meg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Og han sa til ham: Følg meg! Og han stod opp og fulgte ham.» Mat 9:9

Les mer

Julens tegn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnet i krybben er julens tegn, på samme måte som korset og den åpne graven er påskens tegn, og ildtungene pinsens. Slik blir det jo sagt i juleevangeliet: Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn, svøpt, liggende i en krybbe.

Les mer

Formaningene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Rom 12:1

Les mer

Råd for hjemmet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hustavlen»I Det nye testamente finner vi mange praktiske råd og formaninger om forholdene i et hjem. Fra gammelt har en kalt disse formaningene «Hustavlen», og under det navnet er de tatt med i Martin Luthers lille katekisme.

 

Les mer

Hjemmet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
Livet med Gud skal leves i den daglige virkelighet der vi bor. Det må da være naturlig å tale om hjemmet først av alt. Hvert menneske er barn av én kvinne og én mann, og barnet vokser normalt opp i et hjem som er bygget av disse to. – Sant nok, det finnes sørgelig mange unntak fra denne regelen. Det finnes ødelagte hjem, foreldreløse barnog hjemløse mennesker. Den sum av nød og ulykke som alle disse representerer, må være en utfordring både for samfunnet og hvert enkelt menneske, så vi gjør hva vi kan for å hjelpe.

Les mer

Rikere liv i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 Friedrich Wilhelm Krummacher skrev en gang til sine kristne venner et brev som nok kan ha en sørgelig aktualitet også for mange av oss:

«Jeg kjenner mange blant dere som har grepet de viktigste stykker av vår evangeliske lære og med letthet anfører de beste bibelsteder og har et forråd av oppmuntrende trøsteord, av vakre sanger og salmevers. Men etter et år treffer man dem igjen, og de er fremdeles de samme. Etter et par år besøker man dem atter, og man merker ennå ikke den ringeste endring hos dem. Med tiden blir de mere likt et tre laget av menneskehender enn et som står ute i naturen og vokser. Ingen nye grener er kommet fram, og intet løv er sprunget ut. Det er fortsatt den samme talemåte, ennå alltid den samme innsikt, den samme trange krets av åndelige begreper. Deres indre synskrets er ikke i minste mon utvidet, deres evangeliske innsikt ikke i noen grad forøket, de har ikke nådd til større dybder i Skriftens ord; ingen nye sider ved frelsen i Kristus er avdekket for dem, intet nytt lys i evangeliets sannhet er gått opp for dem, de har ikke oppdaget noe mer i sitt rike testamente.»

 

Fredrik Wisløff i boken «Rikere liv i Gud», Lutherstiftelsens forlag, 1954

 

Lov og Evangelium 2012 - Nr 04

Bibelsk forkynnelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den kristne forkynnelse er et budskap. Den er ikke alminnelige betraktninger, tanker om Gud og vårt forhold til ham. Den er et budskap – fra Herren selv.

Les mer

Uforskyldt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gud er den ene-handlende i sitt forhold til mennesket. Derfor er alt i kristendommen uforskyldt. Det er det guddommelige i kristendommen som er uforskyldt. Det er det som er virket av Gud. For ham er det intet annet som har verdi, enn det han selv har virket. Derfor er det bare det uforskyldte som gjelder.

Les mer

For mye folk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Rosenius og verdensrettferdiggjørelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Det kristne ekteskapet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hemmeligheten i sakramentene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Å komme til Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

I Getsemane
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Rosenius og verdensrettferdiggjørelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Rosenius som sjelesørger
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Da Peter sviktet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer