Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2012
Search Keyword:
Total: 101 results found.
Tag: 2012
Årsmøte i Lekmannsmisjonen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (12. juli 2012) ble holdt under sommersamlingen på Fossnes. Det var spesielt to saker som fikk fokus på årsmøtet. For det første var det avstemming om en tilføyelse i grunnreglene som styrket Landsstyret ved å formalisere dem som et eldsteråd. Tilføyelsen ble vedtatt ved håndsopprekning. For det andre ble det holdt en orientering om forholdet mellom Evangelisk Luthersk Misjonslag (Misjonslaget) og Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ved et normaliseringsnotat der innholdet er gjengitt nedenfor.

Les mer

Tags:
Hva med lekmannslinjen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Menighetsrådsloven ble vedtatt i 1920, var det mange gode, troende prester. Likevel mante både Ole Hallesby og Ludvig Hope det troende lekfolk til å boikotte menighetsrådene. «Brødre, bruk ikke deres kraft på å organisere statskirken, den lar seg ikke organisere. Men bruk deres tro, bønn og forsakelse til, som Guds folk, å få vår hele rett i statskirken: Vår bibel, vårt nattverdbord og vår dåp» (Hope).

 

 

Les mer

Jesus advarer mot hykleriet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene.» Mat 23:5Flere ganger advarer Jesus mot hykleriet. Det å hykle er å spille en rolle. Det er å bære en maske. Det kan du og jeg gjøre så lenge at vi også fører oss selv bak lyset. I vår bevissthet smelter masken sammen med den som bærer den. Vi speiler oss i menneskers og ikke i Guds øyne.

Les mer

Kom til Jesus!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ungdomsstykke av Erling RuudSom syvårsgammel gutt holdt jeg en gang på å drukne. To ganger hadde jeg vært helt til bunns. På vei opp gjennom vannet var jeg plutselig klar over at hvis jeg ikke ble reddet nå, kom jeg til å bli der og dø. Jeg hadde ingen tro på å bli reddet. Men jeg holdt allikevel den ene hånden høyt opp idet jeg nærmet meg overflaten. Og før jeg forsvant igjen, grep en fisker fatt i den lille barnehånden og reddet livet mitt.

Les mer

«Det kan ei forklares – det kan blott erfares!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Disse ordene hørte jeg i min barne- og ungdomstid ofte uttalt av min far. Og når jeg hørte ham si det, hadde jeg en viss forestilling om at det bare var noe tillært fra skolen, slik vi lærte salmevers. Så kunne det nesten se ut for meg som det også var et forsvar for at han var som han var.

Les mer

Fra arbeidsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind Andersen

Første del av dette intervjuet ble gjengitt i forrige nummer av bladet. Vekkelsen kom til Stranda på Sunnmøre. En eldre mann hadde bedt i årevis om dette. De opplevde at det skjedde noe i Åndens verden. Det var som om ondskapens åndehær i himmelrommet ble kjempet til side. Da ble det åpnet. – Dette tror ikke jeg de kristne har nok syn for i dag, hevdet Øivind Andersen, som selv opplevde å komme dit under vekkelsen. Her kan du lese fortsettelsen.

Les mer

Hvor skal du tilbringe evigheten?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra Landsstyrets årsmelding«Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Åp 3:11

 

Disse ord ble sagt til menigheten i Filadelfia. Denne menigheten fikk ingen bebreidelser av Herren, men kun trøst og oppmuntring. Da er det under- lig å lese hva som kjennetegnet denne menigheten. Det var tre ting. For det første: «For du har liten styrke», for det andre: «og har holdt fast på mitt ord» og for det tredje: «og ikke fornektet mitt navn» (Åp 3:8). Her ser vi hva Herren ser etter hos dem som han vil kjennes ved. Han ser ikke etter om vi har stor styrke, men bare om vi holder fast ved hans ord og ikke fornekter hans navn. Avhengigheten av Herren og tilliten til Ordet er det som kjenne- tegner Guds barn. Slik har det alltid vært og slik vil det alltid bli.

 

Avkristningen går med raske skritt i vårt kjære fedreland, og det rokkes ved grunnvollen, de kristne verdier. Da tror jeg ikke at veien for oss kristne er å gå i demonstrasjonstog osv. Nei, jeg tror at veien for Guds folk går inn i lønnkammeret i bønn til Herren, han som har all makt i himmel og på jord. La oss be om vekkelse i våre forsam- linger, slik at vi kan bli det lys og salt som Herren vil at vi skal være.

 

«Jeg kommer snart», sier Jesus. «Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone». Dette ordet lyder også i dag til alle Guds barn. Vi skal få lov til å løfte vårt blikk mot himmelen og si: «Kom snart, Herre Jesus». Snart kommer Jesus for å skille flokken av mennesker i to, en på hans høyre side og en på hans venstre. Den ene flok- ken skal gå til en evig fortapelse, den andre til en evig himmelsk glede. Min venn; hvor skal du tilbringe evigheten? Måtte hver og en av oss stille seg selv dette alvorlige spørsmål nå mens det er nådetid.

 

I lys av dette alvor blir det viktig å så Guds Ord ut i folket vårt, slik at så mange som mulig kan høre seg frelst og bli ber- get for himmelen. Med frimodighet og i tillit til Herren skal vi fortsette å drive dette sjelevinnerarbeidet, også i vår lille organisasjon, til Jesus kommer i skyen. Må Herren selv velsigne dette arbeidet. Vi er takknemlige for alle som er med og deler Guds dyrebare ord ut i folket vårt. Må det være Herren som driver arbeidere ut. Vær med å be for dem som forkynner.

 

Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden sommer- samlingen på Fossnes vært: stevne på Laberget leirsted i Nord-Trøndelag, bibelhelg på Solgry i Hordaland, bibel- helg, bibeluke og nyttårsamling pa Fossnes, pinsesamlinger i Mosvik (Nord- Trøndelag), Langli (Østfold), og Skjæveland (Rogaland), barneleir på Fossnes, ungdomsleirer; høstleir på Namdalseid i Nord-Trøndelag, vinter- leir på Hermanstølen i Valdres og sommerleir på Trettenes leirsted ved Farris i Vestfold. Oppslutningen om de forskjellige samlingene har vært meget bra. Takken går til Herren som er så god mot oss at han lar oss få samles på denne måten. Så er det vår bønn at det må bli til velsignelse for den enkelte.

 

Siden årsmøtet i fjor har Landsstyret hatt fire møter; juli, november, februar og april, og behandlet 44 saker. Karl Bø, John Flaten, Ingar Gangås, Reidar Heian og Dag Rune Lid har møtt fast i styret, i tillegg til Atle Barkve, som er 1. varamann. Styreformann har vært Reidar Heian med Dag Rune Lid som nestformann. Ingar Gangås er sekretær og har i tillegg ansvaret for bladet «Lov og Evangelium», som utkommer med 10 nummer i året. Det er en viktig talerstol ut til folket. Vil du være med å be også for dette arbeidet?

 

Til slutt vil vi be om forbønn for oss som sitter i Landsstyret, at Herren må gi oss visdom til å ta de rette beslut- ninger slik at det blir til gagn for Guds rike. Må vi alle se på forbønnstjenesten som en stor og viktig oppgave.

 

En stor takk til alle dere som har stått trofast med i bønn og offer også dette året.

 

Reidar Heian (formann)

Lov og Evangelium 2012 - Nr 06

Tags:
Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmeldingenVi begynte høsten med ni elever på heltid. En av disse fullførte helårs- kurs, som ble begynt våren 2011. To av elevene hadde for stort fravær til å få godkjent høsthalvåret, men de begynte da igjen på vårkurset, og samtidig en elev til, slik at vi også i vårhalvåret har hatt ni elever på heltid, seks på helårs- kurset og tre på vårkurset. Etter nyttår har det vært langt mindre fravær.

Les mer

Tags:
Omvending
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Første del av denne talen sto i siste nummer. Da fikk vi høre at omvendelse er å vende seg til Jesus og komme i det rette forholdet til ham. Hos ham får du ikke hjelp til selvhjelp eller inngytt kraft, du kan ikke pusse vekk syndeflekkene ved Guds nåde. Mange tror at de kan «gjøre sitt» ved å bekjenne det de kan komme på av sine synder, og så skal Gud «gjøre resten» ved å tilgi dem. Nei, du trenger Jesus som stedfortreder fordi du er helt igjennom fordervet og død i dine synder og overtredelser. I denne delen kan du lese om hvordan Gud tar fra oss troen på oss selv så vi får hvile i Jesus alene.

Les mer

Gjenfødelsens under
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.» 1Joh 5:1Dette ordet svarer så tydelig som noe ord kan gjøre på hva det vil si å være et gjenfødt menneske. Gjenfødelse skjer når hjertet får tillit til Jesus. Den skaper et helt nytt sinn i oss, og den virker Åndens frukt i oss (Gal 5:22).

 

 

Les mer

Korleis blir ein frelst?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Evig fortapelse eller evig frelse, det er det alt Guds ord – gjennom hele Bibelen – dreier seg om», skriv Asschenfeldt-Hansen i bibelforklaringa «Gullgruben». No er det nådetid. No kan ein bli omvendt og frelst. Men den som står imot Guds kall, og ikkje vil omvenda seg, vil få rikeleg tid til å angra i for- tapinga.

Les mer

Når barnet ikke blir omvendt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ikke alle døpte barn kommer frem til personlig opplevd omvendelse og tro når de vokser til. Dette må virke ydmykende og selvprøvende på oss som er kristne foreldre, også på kristne forkynnere. Er det vår skyld? Vi har så lite maktet å gi barna den rette hjelp og rettledning i disse år. Likevel – også barna fra de varmeste og sterkeste kristne hjem, og de som ellers har vokst opp under en klar åndelig ledelse, må selv personlig velge når de vokser til, selv om de før levde det barnlige liv med Gud. Og her er det at det brister for så mange. Det er de få som velger rett.

Les mer

Tags:
Fra arbeidsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind Andersen– Det hadde seg slik at på en gård oppe i bygda, ikke langt fra der Vestborg Videregående Skole nå ligger, bodde det en gammel, troende mann. Han hadde kår som det jo heter på landet, men hadde vært mye syk og lå mye til sengs. Denne mannen hadde bedt til Gud i årevis om vekkelse i bygda.

Les mer

Tags:
Kva seier Bibelen om englar?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vårt norske ord «engel» kjem av det greske ordet «angelos» som tyder bodbærar. Det vert i bibelomsetjinga vår nytta for å beskriva dei personlege og overjordiske åndevesen som lever i umiddelbar fellesskap med Gud i himmelen, og som er tenande ånder som lyder røysta frå Herrens munn og som utfører Guds vilje for at menneske skal verta frelste:

 

Les mer

Er du beredt…?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Er du beredt til den dagenda Jesus henter sin brud?Frifinnes du fra anklagen –kledd i det skinnende skrud?

Les mer

Tags:
Englevakt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling fra misjonsmarkenDa den kristne mann fra Østen, Sadhu Sundar Singh, for en tid siden besøkte Oslo, fortalte han i Trefoldighetskirken følgende gripende opplevelse fra sitt liv:

Les mer

Tags:
Omvending
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tale av Ole Brandal«Omvend meg du Herre, så blir jeg omvendt, for du er Herren min Gud.» Jer 31:18Då me skulle samlast litt om dette ei stund, og tala om omvending, må eg seia at det er ikkje alltid lett å tala om omvending.

Les mer

Dårer for Kristi skyld
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sommerens kristne stevner nærmer seg. Særlig ungdomsarrangementene kjemper om å tilby de mest attraktive oppleggene. Man frykter for å bli akterutseilt. Som kristen ungdom skal du slippe å føle deg bakstreversk og utenfor i verden. Det skal være «tøft» og «kult» å være en kristen. Man henter titler og navn på programposter fra populære tv-program, filmer mv. Det er «kroer» og «barer». Det er tydelig at man regner med at ungdommene er vel kjent med alt som er populært i tiden. Underholdning, konserter, show, aktiviteter av alle typer er vesentlig, ikke minst i markedsføringen.

 

 

Les mer

Ett navn som holder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vitnesbyrd av Kjersti BrennsæterTiden her på bibelskolen har vært av veldig stor betydning for meg. Det å sitte ned i sammenheng over så lang tid og lytte til Guds ord, er en mulighet jeg neppe får igjen seinere i livet, og jeg er virkelig takknemlig for månedene på Fossnes.

Les mer

Israels omvendelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre Herre, du vet det! Da sa han til meg: Profetér om disse ben og si til dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord! Så sier Herren Herren til disse ben: Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende.

Les mer