Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2012
Search Keyword:
Total: 101 results found.
Tag: 2012
Han døde for deg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En mann kom ofte ut på kirkegården med friske blomster som han plantet ved en grav. Da var det noen som spurte ham hvilken grav det var han besøkte så ofte.

Les mer

Tags:
Kristi lidelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Forkastet av verden og forkastet av Faderen! Slik hang Jesus på korset. Hvilken avstand mellom den første barndomstiden da han hadde «velvilje hos Gud og mennesker» (Luk 2:52), og nå da både Gud og mennesker hadde vendt seg fra ham.

Les mer

Den beste attest
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Mia HallesbyFor flere år siden kom en gutt om bord på et skip og bad om å få tale med kapteinen.«Hva vil du?» spurte kapteinen.«Jeg ville gjerne ha hyre», var svaret.«Hvorfor vil du til sjøs?» spurte kapteinen.«For å sende penger hjem til mor. Hun er enke».

Les mer

Veien til seier
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I min ungdom var det mye snakk om en vranglære som ble kalt syndfrihetslæren. En var på vakt mot den. En svensk vekkelsesforkynner forteller fra et møte: Under vitnemøtet uttrykte en dame seg på en slik måte at det kunne oppfattes som syndfrihetslære. Forkynneren avbrøt henne og advarte henne. Da spør damen: «Kan Ni synda när Ni ser på den krossfestade»?

Les mer

Jeg skammer meg ikke ved evangeliet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Rom 1:16-17

Les mer

Løp med tålmodighet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg?» Joh 18:11b

Les mer

Gjør deg umak!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen.» Heb 4:11aDu sover deg ikke inn i himmelen. Min sjel, du har vel ikke begynt å bli søvnaktig og likegyldig? Din søvn kan koste deg den evige hvile.

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det var valg på ny president i Transnistria 26. desember 2011. Smirnov, president i 20 år, de siste årene med nærmest diktatorisk makt, ble ikke gjenvalgt. Den nye presidenten, Jevgeni Shevchuk, var før valget ansett som firmaet Sheriffs kandidat, men har etterpå vist en noe mer selvstendig linje. Han vant med over 70 % av stemmene og har derfor et sterkt mandat. Motkandidaten som var Russlands favoritt, fikk bare i underkant av 20 %.

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da er vi godt i gang med vårsemesteret. En elev fullførte ettårig kurs til jul, derfor var vi bare åtte elever da vi startet på nyåret. Men i løpet av de to første ukene kom det en ny elev fra Sverige, og så er vi ni stykker igjen.

Les mer

Hvorved skal vi seire?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra Indremisjonsselskapets landsvennestevne, Stiklestad, aug. 1930Det jeg har at si er bare nogen enkle ord som intet har med jubileet eller Stiklestad at gjøre. Mange vil opfatte dem som skurrende mislyd. Det er bare nogen tanker som arbeider inde i mig og som stadig blir tyngre at bære.

Les mer

Rosenius og helliggjørelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dette store hovedstykke i den kristne lære», skriver Rosenius, «er nest etter læren om Kristi forsoning, det aller viktigste. Kristi rettferdighet, og Åndens helliggjørelse i oss, forholder seg til hverandre i nådens rike, som skapelsen og opprettholdelsen i naturens rike.

Les mer

Dåpens pakt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds forhold til menneskene er ordnet i rettslige pakter. I Hebreerbrevet (9:15-17) står det at Jesus er mellommann for en ny pakt – eller testamente (samme ord på gresk). Denne pakt ble opprettet før verdens grunnvoll ble lagt, men først ved Jesu død ble den rettskraftig. Et testamente blir rettsgyldig først ved døden.

 

 

Les mer

Strid troens gode strid!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!» 1Tim 6:12Jesus sier det! Paulus sier det! Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! Strid troens gode strid! Hvorfor denne kamp?

 

Les mer

Det største ved det å være en Kristen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Har trang til å fortelle en historie. Den kan misforstås og misbrukes, men er det rene evangelium. Jeg hørte professor Hallesby bare en eneste gang, i Nykirken i Bergen. Det var på et høstmøte i Indremisjonen i 1958. Jeg ville gjerne høre ham. Sikkert et uvanlig ønske av en attenåring. Har hatt slik hjelp av denne prekenen, så jeg lærte den utenat og kommer stadig tilbake til den fremdeles.

Les mer

Rosenius om rettferdiggjørelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Carl Olof Rosenius’ forkynnelse er i hele sin bredde i hovedsak en fremstilling av den bibelsk-lutherske rettferdiggjørelses- og helliggjørelseslære, grunnlaget og forutsetningene for denne, og tros- og livserfaringene i dens praktisering. Som overskrift over Rosenius’ forkynnelse i sin helhet, kan en sette døperen Johannes’ ord: «Se der Guds lam!»

Les mer

Nåden og gaven
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Latomusskriftet kalles et lite skrift av Martin Luther. Skriftet er kjent og stadig gjenstand for drøftelser på grunn av det Luther her sier om «nåden og gaven» i tilknytning til Rom 5:15-17. Loven, skriver Luther, åpenbarer to ting: Syndefordervet og Guds vrede.

 

 

 

Les mer

Av nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Ludvig HopeEn ung lærer som gjerne ville hjelpe barna til å lære så mye som mulig, prøvde på forskjellig vis å vekke læretrangen hos dem. En dag sa han til klassen at alle som dagen etter kom på skolen og kunne leksen sin godt, skulle få komme inn i bestestuen hans, og der skulle de få hver sin kopp sjokolade og et fint brød. Vi skal huske på at slike ting ikke var småtteri på bondebygden her i landet den gangen. Som ventende var dro alle hjem fra skolen den dagen med et eneste stort mål: De ville lære leksen sin, så de kunne få komme inn i bestestuen til læreren og få sjokolade og fint brød neste dag.

Les mer

Synden og det onde hjertet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1Joh 1:8-9

Les mer

Vegen – og farane
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

På vandringAlle som tilhøyrer menneskeslekta, er evighetsvandrarar – på veg mot ein av to endestasjonar: himmel eller helvete. Dei aller fleste synest å vera lite opptekne av det, også mellom oss som kallar oss kristne. Ordet «æve» er eit frykteleg ord med tanke på fortapinga. «Røyken av pinsla deira stig opp i all æve» (Op 14:11). Gud er ikkje berre kjærleg, han er også heilag. «Og er det med naud og neppe den rettferdige vert frelst, korleis skal det då gå med den ugudelege og syndaren?» (1Pet 4:18).

Les mer

Mange farer rundt meg truer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange farer rundt meg truer,gir meg slag og mange sår.Når jeg i mitt hjerte skuer,er jeg et villfarent får.Slangen dårer med så meget,vil i hjertet komme inn.Jeg av Adams fall er preget,sløvnet hen i sjel og sinn.

Les mer

Tags: