Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2015
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2015
De sanne tilbedere
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.» Joh 4:23

Les mer

En bønnens mann
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

General Gordon var i ordets rette betydning en helt. Den siste del av sitt liv oppholdt han seg i Sudan for å stanse et farlig opprør.

Les mer

Bønn for de troende
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.» Kol 1:9-12

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I fjor ble det nedsatt en egen bygningskomite med ansvar for vedlikehold og eventuelle prosjekter, samt å lede dugnader m.m. Da kom det opp flere ønsker og behov. Vi er i ferd med å skifte ut masser og asfaltere parkeringsplassen på oppsiden av skolebygget. Det vil bedre kapasiteten både til parkering og sitteplasser, særlig ved sommersamlingene. Dernest er det et ønske å få laget et par større sovesaler med sanitærrom, både i kjelleren og på loftet på Ekely. Husmor trenger også å få oppgradert sitt vaskerom.

Les mer

«Ånden la loven i hjertet innskrive»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den jødiske pinsefesten knyttes på en særlig måte til lovåpenbaringen på Sinai. I loven beskrev Gud det sanne gudslivets utfoldelse. Men Israelsfolket manglet selve gudslivets forutsetning: troende og gjenfødte hjerter, og var derfor ikke i stand til å følge loven. Det var ikke noe galt med loven, men det var noe galt med hjertene. De var og ble harde i forholdet til Gud, på tross av alle Guds frelsesgjerninger og nåde. «Ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det» (Heb 4:2). Som et tegn på folkets harde hjerter, lot Gud sin lov skrive inn på steintavler.

Les mer

I Jesus søker jeg min fred
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Jesus søker jeg min fred,all verden har kun smerte.Hans kors det er mitt blivested,der hviler seg mitt hjerte.Der kan jeg bo i stille ro,der finnes allting som min troså lengselsfullt begjærte.

 

Les mer

Tags:
Forkynn Guds ord!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vakna du som søv!» Ef 5:14

 

Les mer

Våre lamper slokner (16)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Senere fikk Lyngeid brev om at han hadde sett inn i evangeliet. Bjørnås og Mobekk ville helst kaste Lyngeid ut av styret i menigheten. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Noen døyvet angsten ved aktiviteter i forbindelse med menighetens jubileumsfest. Mobekk hadde fått hjerteproblemer. Red.

 

Les mer

Stå djevelen imot – faste i troen!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!» 1Pet 5:6-9

 

Les mer

Bøna si kraft og verknad
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Eg høyrde nettopp om ei eldre kvinne som hadde treft på ein mann. Kvinna hadde spurd om ho fekk lov å be for han. Det var han positiv til. Ho kunne få lov til det, sa han.

Les mer

Forførelse av de kristne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se til at ingen forfører dere!» Foranledningen til dette utsagnet er Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse. Da spør disiplene: «Når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme?» Jesus svarer: «Se til at ingen fører dere vill!» (sv: forfører dere). Mat 24:3-4

Les mer

Verdens barnelærdom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se til at ingen får fange dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus.» Kol 2:8

Les mer

Herre, du den ene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mel.: Jesus, du min glede

Herre, du den ene, sanne Gud alene, kjennes du ved meg? Når jeg ser mitt indre, kan vel noe lindre synden på min vei? All min nød fra Adams kjød, står for meg med angst og smerte. Stenet er mitt hjerte.

For min sjel jeg frykter. Når til Gud jeg flykter åpenbares alt. Jeg med mange piner ligger i ruiner. Alt i meg er galt.Skam og last – i fengsel fast – kan, o Herre, du forbarme over meg den arme?

Hva skal dette mene: – dere er alt rene, ved det ene Ord? Det er meg en gåte, frelst av bare nåde er enhver som tror. Synd og skam ble lagt på ham som tok all vår syndebyrde. Du, min gode hyrde!

Pris skje Gud, vår Fader, som all synd forlater, ved den enes gang. Herre, du den milde, klare, nådens kilde, skaper jubelsang. Vær ei sen og tvett meg ren, i ditt blod, o Frelser kjære.Lov og takk deg være!

Jes 52:9. K. G.

Lov og Evangelium 2015 - Nr 03

Tags:
Gleda i Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Gled dykk i Herren alltid! Atter vil eg seia: Gled dykk! Lat spaklyndet dykkar verta kjent for alle menneske. Herren er nær! Gjer dykk inga sut for noko, men lat i alle ting bøneemna dykkar koma fram for Gud i påkalling og bøn med takkseiing. Og Guds fred, som går over alt vit, skal bevara hjarto dykkar og tankane dykkar i Kristus Jesus.» Fil 4:4-7

Les mer

Våre lamper slokner (15)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk prøvde å få styret til å kaste Lyngeid, uten å lykkes. Lyngeid fikk brev fra Ling der han fortalte at han hadde sett inn i evangeliet. Et syn på himmelen hadde gjort mange engstelige. Nå var mange opptatt med forberedelser til menighetens jubileumsfest. Red.

Les mer

Guds rike
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mat 21:1-11Guds rike er et rike som er annerledes enn alle andre riker, og det har en konge som er annerledes enn alle andre konger.

Les mer

Seieren på Golgata
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

InnskriftenPilatus hadde latt skrive følgende innskrift som ble festet på korset: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge». Innskriften sto på datidens verdensspråk: hebraisk, latin og gresk.

Les mer

Med ham til Golgata
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham.» Jes 53:2

Les mer

Det rette hosianna
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De som har sett og innsett at de er små, hjelpeløse og fortapte i seg selv, de som har kjent og erkjent at de er skyldige etter Guds hellige lov og fortjener den evige fortapelse, de som har hørt evangeliets kall og tatt sin tilflukt til ham som døde for oss på korset – de er Guds folk. De er Jesu venner – disse er det som gir ham den rette hyllest.

Les mer

Med nød for aymaraindianerne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Eliseo Castañeta ved Ingar Gangås– Evangeliet kom til min landsby med amerikanske misjonærer i 1948. «World Mission Prayer League» (WMPLE) hadde da vært i Bolivia i ti år allerede. Mange ble berørt av den vekkelsen som kom. Hele landsbyen vår ble forandret, og fremdeles bærer den preg av det som skjedde. Både den materielle utviklingen og respekten for de kristne verdiene, viser det.

Les mer