Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

HVOR ER LAMMET? Del 2

Hvor er lammet? Del 2
Av Ingar Gangås

<Dagens budskap
Hvor er budskapet om Lammet blitt av i dag? Dersom synderen ikke blir avslørt og møter den hellige Gud som hater all synd, får han aldri behov for frelse. Samtidig merker vi at det sjelden blir tale om å leve et liv som er omvendelsen verdig. Formaningene om ikke å skikke seg lik med denne verden mister sin kraft. For så lenge vi ikke har med en levende Gud å gjøre, en fortærende ild mot all synd, da blir det igrunnen likegyldig hvordan vi lever. Gud vil jo ingen synders død, heter det, og da kan det vel ikke være så farlig? Enten det lykkes eller mislykkes så er vi i samme bås. Flaks da at Jesus døde for oss! Denne tankegangen er ytterst farlig, og er et hån mot Gud.

Gave og oppgave
Ordet om forsoningen, om lammet og blodet er tung og kjedelig tale heter det gjerne idag. La oss få høre noe annet enn synd og dom. Det er på tide å løsrive seg fra denne gammeldagse tvangstrøyen. La oss heller høre om oppgavene som venter på oss. Verden er i nød. Nå gjelder det å evangelisere. Vi har hørt nok om det Jesus har gjort for oss. Jovisst taler bibelen om Jesus som stedfortreder, men nå har han gitt oss en oppgave å utføre. Det er vårt kall i dagens situasjon. Andre er opptatt av å danse og leke. Saken er bare den at dette fort kan bli noe helt annet enn lek. Guds ord står nemlig fast. Det kan ikke gjøres ugyldig. Og menneskets egentlige problem har alltid vært og vil alltid være synden. Det hjelper oss lite hva vi tenker om den saken. Spørsmålet er hva Gud sier.

Synd og nåde
Budskapet om synd og nåde er uforanderlig. Det betyr ikke at vi skal hegne om gamle ord og uttrykk av gammel vane. I møte med Jesus blir disse kjerneordene nødvendige og kjære for oss. Men enda viktigere blir selve hovedsaken: å finne en nådig Gud som kan tilgi synd, og høre om Jesus som gikk den tunge gang til Golgata for min skyld. Så er det mange sider fra Guds ord som skal forkynnes. Både formaningene, gleden i Herren, Israels plass i frelseshusholdningen og de siste ting hører med. Ikke minst forkynnelsen om hvordan vi skal leve har stilnet i dag. Derfor ser vi også hvor stor uvitenheten og sløvheten er blitt iblant oss. Uransakelige er alle skattene i Guds ord. Men det dreier seg egentlig om å forkynne hele Guds råd til frelse. Får vi møte Jesus i Ordet, da blir vi for det første så fortapte. "Vi blir så små hos Jesus, det vil han vi skal bli" synger vi i en sang. Og for det andre blir det så vanskelig å fortsette å leve i synden. Syndelivet taper sin glans. Da blir det om å gjøre å høre ham til, og få være sammen med ham. Budskapet om Jesus som kjøpte meg til Gud med sitt blod blir den lifligste tale i verden. Det får betydning både for tro og livsførsel.

Det kostet Jesus
Nå skal vi være oppmerksomme på at det finnes grøfter å falle i. For eksempel forteller Ludvig Hope i sitt foredrag "Svingningar i den kristne forkynning" "om den Klausianske vekkelse" på Sunnmøre. Da var det en tid veldig om å gjøre å tale mye om blodet. Forkynnerne kunne si til hverandre da de skulle ut på møte at nå må du "henge mye blod på kroken." Det hele utartet og utviklet seg etterhvert til å bli syndfrihetslære som svingte forbi den evangeliske grensa, sier Hope. Nei, vi taler om blodet fordi det vitner om den pris Jesus måtte betale, hva det kostet ham å kjøpe oss fri.

Det gamle evangelium
Her står det kamp i dag. Det er en kamp på liv og død mellom den gamle linja som bibelen kaller forkynnelsens dårskap og det nye som vi godt kunne kalle underholdningslinja. Med sorg ser vi at dans, drama,moderne rytmer,show, tryllekunst osv. tar den plassen Ordet skulle ha. Predikantene blir erstattet av entertainerne. Disse får utfolde seg til stor sorg for troens barn. Podiet fylles av ungdomskor som svinger i takt med den rytmiske musikken. Sangen om Lammet blir malplassert og passer ikke inn. Det er lite syn for å ta vare på den gamle musikktradisjon. Rockerytmene passer dagens ungdom bedre. Applausen har avløst gråten over synd og takken for frelsen i Jesus. Men vi sitter fattige tilbake. Ikke er det lenger sorg over synd, og langt mindre frelsesfryd og frelsesvisshet.

Måtte Gud se i nåde til oss og forbarme seg over oss med vekkelse! Vi trenger i sannhet å få høre det gamle evangelium. "Det var det som frelste mor, det var det som frelste far, det gamle evangelium er like nytt i dag."

Hva betyr Lammet for deg?
Kan du synge med Thorwald Løwø (Nr 245 i sangboken)? "Det meg gleder mest er Jesu Underfulle frelsesverk, Som kan reise opp den svake, Gjør den kraftesløse sterk, Som kan bringe lys og glede Der hvor sorgen er så stor, Trøste den som titt her nede Gråte må på syndens jord.

Jeg er bundet fast til Jesus, Bundet fast med evig bånd, Intet makter nå å rive Meg ut av min Frelsers hånd. Han er min, min hele rikdom, Og jeg er hans kjære barn. Jeg er herlig frelst av nåde, Friet ut av Satans garn." Er du en av dem som fryder deg når Jesus blir forkynt, eller er du kanskje redd når han blir for nærgående? Lykkelig er du som trenger å høre om Jesus, og som ikke kan slå deg til ro hvis Jesus blir borte for deg.

Ordet om korset
Apostelen Paulus skriver i 1Kor 1,18: "For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft." Så formaner han oss til å føre samme tale. (1Kor1,10) Det er vårt kall å ta vare på dette budskapet, høre det, ta det til hjertet og gi det videre til kommende generasjoner. Uten åpenbarings ånd blir nok dette bare et godt forsett eller i beste fall et ønske om å være konservativ. Men innenfor Guds åsyn blir det annerledes. I møte med Jesus i Ordet blir det for det første en personlig sak: "Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!" Men dernest blir det også en overbevisningssak. Dette skal ingen få ta ifra meg. Dette må andre få høre! Frelsesgrunnen er offerlammet, fortært av Guds vredesluer. Det lød et fullbrakt -for deg. Ved troen på Jesus får du fred med Gud. Så følger Guds fred med vissheten om at du er et Guds barn.

Bare den som har lært sangen om Lammet her i tiden får være med å synge den i himmelen. Tenk da over om du er glad i disse tonene, om du elsker eller forarges over sangen som står sitert nedenfor! (Nr 195 i Sangboken. Les hele sangen!)

Kan du synge den nye sangen, Synder som ferdes på sorgens jord?
Å, den synges alt hist av mangen Som seg nå fryder ved himlens bord.
Men de lærte den først her nede, Den gang til Golgata de kom.
Under korset fant fuglen rede. Men du spør meg: Hva synges om?
Hjertetrangen anfører sangen, Emnet er Jesu Kristi blod.
Jeg av slangen var grusomt fangen, Men har av nåde et freidig mot.
For Immanuel gikk i striden, Løven av Juda seier vant,
Slangens motstand ble altfor liten, Jeg en evig forløsning vant.

L&E 35. årgang, nummer 6