Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Referat fra årsmøte Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Referat fra årsmøte Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Årsmøtet vart halde torsdag 12. juli under sommarskulen på Bibelskulen på Fossnes. Rundt 150 påmelde deltakarar frå ulike stader i landet kom til eit skuleområde som var gjort svært fint i stand. Det er godt for misjonsfolket å koma til Fossnes og sjå at skulen og området rundt er i så fin stand.

Årsmøtet vart innleia med andakt av John Flaten. Deretter vart dei vanlege årsmeldingane lagde fram:

Rekneskap for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, rekneskap for Bibelskolen på Fossnes og Rekneskap for misjonsarbeidet i Peru vart lagt fram og godkjent av årsmøtet.

Landsstyret i NLL ser slik ut etter valet: Karl B. Bø(formann) Ivar Fiske og Ragnvald Lende (stod ikkje på val), Dag Rune Lid(nestformann) og Magne Ekanger (vart valde for 2 år). Varamenn vart John Flaten (møter fast), Øyvind Klavenæs og Birger Mangelrød.

Ragnar Opstad, Torbjørg Opstad og Margrethe Frafjord vart valde til revisorar til hovudkassen

I valnemda sit Ingar Gangås, Reidar Linkjendal (valt for 2001-2002) og Ragnar Opstad (valt for 2002-2003).

Per Bergene Holm orienterte om arbeidet i Moldova. Årsmøtet vedtok fylgjande samrøystes:

"Årsmøtet 2001 i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ber landsstyret formalisere forholdet til Den Lutherske Kirken i Moldova ved å inngå en samarbeidsavtale som forplikter begge parter og konkretiserer de åndelige og økonomiske bånd mellom partene. Landsstyret fastsetter fra år til år samarbeidets omfang."

Dåp og konfirmasjon i regi av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon vart óg drøfta. Årsmøtet vedtok samrøystes:

"Årsmøtet 2001 i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon vedtar de fremlagte retningslinjer for dåp og konfirmasjon i regi av Lekmannsmisjonen (med nokre endringar) Originalt register over døpte i regi av NLL, opprettes på Bibelskolen på Fossnes i form av en protokoll hvor originale dåpsbevitnelser blir limt inn."

Referent: Magne Ekanger

L&E 37. årgang, nummer 6Tags: 2001