Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Referat fra årsmøte i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Referat fra årsmøte i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

 Norsk Luthersk Lekmannsmisjon hadde sitt årsmøte på Lundheim Folkehøgskole på Moi torsdag 12. juli i forbindelse med hovedsommerskolen. I år hadde vi besøk av evangelist Ubaldo Marca og kirkepresident Celso Vadiglesias fra Peru. Sistnevnte hadde også andakt på årsmøtet, og leste fra Mat 12:33-37. Han understreket at treet kjennes på fruktene og at det er bare er Jesus som kan skape den gode frukt i åndelig forstand.

 Det ble lagt fram årsmeldinger både fra landsstyret, ytremisjonsarbeidet, bibelskolen på Fossnes (se egne meldinger annet  sted i bladet) og  noen av forkynnerne gav oss et tilbakeblikk på året som lå bak.

 Søkningen til Bibelskolen er bra også i år, selv om det er spenning vedr. om en får nok elever til å få statsstøtte. Det kreves minst ti. Rektor Per Bergene Holm understreket at dersom vi får  vandre på Guds veier, vil Gud også gi oss de midlene vi trenger. Han minnet misjonsfolket om å be for elevene og personalet. I høst bygges det også ny personalbolig på Fossnes.

 Ved valg til landsstyret hadde Ivar Fiske frasagt seg gjenvalg, og i hans sted ble John Flaten valgt, i tillegg til Karl B. Bø og Ragnvald Lende som stod på valg. Fra før sitter Magne Ekanger og Dag Rune Lid.

 Ved konstitusjon av styret ble det noen endringer. Magne Ekanger som har vært sekretær for styret, har nå overtatt ansvaret for abonnementregisteret  for bladet, og på sikt tar han også over ansvaret for websidene. I hans sted ble derfor John Flaten valgt som ny sekretær for styret. I tillegg byttet formann og nestformann på oppgavene, slik at Karl B. Bø ble nestformann og Dag Rune Lid ble ny formann.

 Regnskapet viste en samlet inntekt på 2 510 174,- mot 1 487 025,- for år 2000. Den store økningen har i hovedsak sin årsak i testamentariske gaver det siste året, i tillegg til en stor enkeltgave. Styret opplever det oppløftende å få inn de nødvendige  midlene som misjonene trenger, og vil takke den enkelte giver som står med i bønn og offer.

 Ønsket om å få norske misjonærer både i Peru og Moldova, ble understreket av flere – og det er behov for norske utsendinger. Det ble minnet om Ordet fra Mat 9:37 «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre om at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Det er hans høst! Måtte vi som Guds folk få være trofaste i dette bønnearbeidet.

 President Celso Valdiglesias fra Peru orienterte om arbeidet som drives i Arequipa, og de var svært takknemlige for det nye forsamlingslokalet som nå var kjøpt i sentrum. Denne menigheten er en frukt av radioarbeidet og det legges stadig nye sjeler til menigheten her. Radiostasjonen «Verden for Kristus»sender evangeliserende og oppbyggelige programmer. Radioarbeidet er svært ressurskrevende, men fungerer som en god plogspiss i arbeidet

 Det ble videre orientert om misjonsarbeidet i Moldova og kontakten med svenske venner som også støtter dette arbeidet. Forkynner Tore Mangelrød besøkte Moldova i påsken, og opplevde at det er en åpen dør for evangeliet. Derfor gjelder det også her å arbeide mens det ennå er dag, før natten komme og ingen lenger kan arbeide. 

 Referent: Dag Rune Lid

L&E 38. årgang, nummer 6Tags: 2002