Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmelding for arbeidsåret 2002/2003

Årsmelding for arbeidsåret 2002/2003
fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. (Rom 8:33)

Guds hellige lov er vår anklager. Gjennom sine bud og krav rammer den vårt hjerte og dømmer vår samvittighet. Under lovens dom og vrede blir vi stående skyldige for Gud, syndige og skitne, uten unnskyldning, uten håp.

I dette mørke og under lovens veldige hammerslag, bryter evangeliet inn og redder aldeles uforskyldt den dødsdømte synder. Og for Kristi soningsdøds skyld får synderen del i Sønnens utvelgelse. Du og jeg blir i Jesus Kristus Guds utvalgte, rettferdiggjort fra all synd, anklage og dom!

I Lekmannsmisjonen ville vi gjerne få være med å løfte fram både lov og evangelium i forkynnelsen, slik at loven får sette oss på den rette plass og forberede hjertet på nådens soloppgang og den nye fødsel. Og når evangeliet går opp for hjertet kan vi frimodig få rope ut med Paulus: «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør.» Dette er evangeliets seiersrop, det som forener oss i et nådesamfunn der nåden blir alfa og omega, og alle anklager og anklagere må fly! Måtte vi alle få leve og fryde oss i evangeliets fullkomne frihet fra lov, dom og anklage!

Forrige årsmøte ble avholdt på Lundheim Folkehøgskole på Moi. Karl B. Bø, Ragnvald Lende og John Flaten ble valgt inn i landsstyret. Fra før satt Dag Rune Lid og Magne Ekanger. Birger Mangelrød ble 1. varamann. Landsstyret konstituerte seg med Dag Rune Lid som formann og Karl B. Bø som nestformann og har siden forrige årsmøte avholdt 4 styremøter og behandlet 52 saker.

De som har forkynt Guds ord til oss dette året har vært Olaf Klavenæs, Tore Mangelrød, Per Bergene Holm, Lars Fossdal, Ingar Gangås, Hans Henrik Brix, Martin Fjære og Reidar Linkjendal. I tillegg har flere av våre trofaste misjonsvenner og noen gjestetalere talt på enkeltmøter, stevner og møtehelger. Dessuten hadde vi sommeren 2002 besøk av Celso Valdiglesias og Ubaldo Marca fra Peru. De vitnet og forkynte Guds ord på enkeltmøter og begge sommerskolene. Vi får lov å tro at besøket fornyet kallet til ytremisjon blant misjonsvennene.

Sentrale arrangement i regi av Lekmannsmisjonen har vært Hovedsommerskole på Lundheim Folkehøgskole 10.-14. juli, sommerskole på Imi-stølen 1.-4. august, bibelhelg på Solgry 4.-6. oktober, nyttårsleir på Fossnes 29. desember -1. januar, pinsestevne på Lundheim Folkehøgskole 6.-9. juni og to leirer for barn og ungdom i Vestfold 27.-29. juni.

Når det gjelder Bibelskolen på Fossnes og misjonsarbeidet i Peru, vises det til egne meldinger fra disse arbeidsgrenene.

Misjonsarbeidet i Moldova har hatt to besøk av Per Bergene Holm, i september 2002 og april 2003. Det er overført ca kr 50 000,- til «Den Evangelisk Lutherske Kirken i Republikken Moldova» siden forrige årsmøte. Vi har fortsatt ikke noen samarbeidsavtale med kirken fordi den fortsatt mangler en formell struktur.

Bladet «Lov og Evangelium» kom som vanlig ut med 10 nr. i året som gikk, og er fortsatt vår største talerstol. Parallelt med dette legges også bladet ut på Internett. Denne våren har vi vært oppe i et gjennomsnitt på 60-70 besøkende pr. dag.

Så vil vi takke den enkelte av vennene i alle de små grupper og lag som samles i regi av Lekmannsmisjonen!

Takk for forbønn for styre, forkynnere og nasjonale medarbeidere i Peru og Moldova!

Takk for gaver til arbeidet, og takk til dere som legger til rette virksomhet og tar imot forkynnere på deres hjemplass!

Og takk til alle dere som stiller opp på stevner og møter rundt om i landet.

Og ikke minst, takk til dere som forkynner Guds ord for oss!

«For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.» Rom 11:36

For Landsstyret
Dag Rune Lid, formann
Jon Espeland, sekretær

L&E 39. årgang, nummer 6

Sist oppdatert: www.nll. no


Tags: 2003