Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2003/2004

Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2003/2004

«Men Herrens ord blir til evig tid.» 1Pet 1:22

Av alt det vi mennesker arbeider med, er det bare én ting som har det løfte over seg at det ikke forgår, og det er Guds ord. Og slik Guds ord er, slik er det også med alt som er født og virket av Guds ord.
Men nå har Guds ord det ved seg at det er så lite prangende. Det virker så svakt, tørt, uten saft og smak. Det naturlige menneske blir som Israelsfolket snart lei «denne usle maten». På samme måte kan det enkle gudfryktige livet i tro og tjeneste virke stakkarslig, svakt og usselt.
Det naturlige menneske søker det synlige og målbare, merkbare resultater og erfaringer. Det møter vi også på kristen mark. Man tenker mer og mer som verden omkring. Positiv respons og oppslutning om virksomheten, engasjement og aktivitet kan langt på vei måles. En rekke menneskelige faktorer er viktige om man skal lykkes. Man må oppleve vennesamfunnet positivt, bli engasjert, ha medbestemmelse og innflytelse, få oppgaver og føle seg sett og verdsatt. Forkynnelse og sannheter som støter, som vekker forargelse og motstand passer dårlig inn i en slik strategi. For det gjelder framfor noe å øke oppslutningen, sette nye i arbeid og vinne stadig nye medlemmer, vokse og bli større. Er ikke dette sjelevinnerarbeid og misjon?
Guds ord har ikke lært oss først og fremst å spørre etter resultater. Det er opptatt av én ting, hva som såes ut. Om det er Guds ord. For alt annet, hvor virkningsfullt det er, skal forgå. «For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid.» (1Pet 1:21-22) Det betyr heller ikke at Guds ord alltid fører til synlige resultater. Noe faller på steingrunn, noe på veien, og noe blant torner. «Vil også dere gå bort?», måtte Jesus si en gang.
Som bibelskole må vi alltid være opptatt av dette ene: «Om noen taler, han tale som Guds ord.» (1Pet 4:11) Resultater, oppslutning, vekst osv, må alltid være en følge av dette. For bare da er det noe som ikke er forbigående, da er det noe som blir til evig tid – gjenfødte sjeler, født av uforgjengelig sæd. Og disse får også Gud bruke i sannhet – for «misjon er de gjenfødte hjerters sak» (Carl Fr. Wisløff).


Skole- og internatdriften:

Vi kan nok en gang se tilbake på et godt skoleår. Vi har hatt tolv elever denne vinteren. Av disse har åtte gått hele året. Elevene har kommet fra mange ulike kanter og sammenhenger, men det har vært en godt sammensveiset flokk. Kontakten mellom elever og personale har vært god, med mange spørsmål og samtaler, både i timene og ellers.

Bibelkurset i november var godt besøkt, mens bibelhelgene i februar og mai hadde dårligere oppslutning.


Personalet:
Anne Helén Mangelrød sluttet som husmor ved årsskiftet, og Greta Skjelbred Øgreid overtok da som 1. husmor, mens Elisabeth Stålerød gikk inn i hennes stilling som 2. husmor. Vi takker Anne Helén for god innsats den tiden hun var hos oss, og vi ønsker samtidig Elisabeth velkommen. Greta ønsker fra høsten av å gå ned i stilling og slippe ansvaret som 1. husmor. Det er ikke enkelt å kombinere en slik husmorstilling med husmorarbeid hjemme, særlig så lenge barna er små. Selv om en har fast arbeidstid og bestemte oppgaver, så ser en alltid at det er mye annet som skulle vært gjort. Derfor føler en lett på at en ikke strekker til, både på arbeid og hjemme. Her har vi alle et ansvar for å legge til rette, hjelpe og oppmuntre.
Ingar Gangås er tilbake i lærerstaben med ansvar for prekenlære og sjelesorg. Før øvrig er det ingen endringer i personalflokken.


Økonomi:
Regnskapet for 2003 viser et driftsunderskudd på kr. 490 428,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er resultatet kr. 84 818,- i underskudd, noe vi er godt fornøyd med. Vi viser for øvrig til de mer detaljerte regnskapsoversiktene som er vedlagt meldingen. I
løpet av 2003 ble det lånt nye kr 800 000 fra NLL's hovedkasse til bygging av personalboligen, slik at samlet gjeld til hovedkassen nå er på kr 1 600 000.
Det ble betalt kr 80 000 i renter til NLL's hovedkasse i løpet av 2003. Bibelskolen på Fossnes har ingen gjeld i bank.
Det har vært noe ekstern utleie i år (2004), og det ser ut til at det kan bli mer i løpet av året. Samtidig er alle leilighetene nå utleid, samt at vi i tillegg til elevene også har noen av «våre egne » boende i internatet. Det gir sam-let sett gode inntekter til driften. Det er et mål å kunne klare driften uten tilførsel av midler fra hovedkassen. Her er nøktern drift og lave kostnader, elev-tall, samt ekstern utleie, viktige fak-torer.


Styrets sammensetning:
Styret består av Per Brattgjerd (formann fra 2004), Olaf André Klavenæs (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), Svein Mangelrød og Jan Endre Aasmundtveit som styremedlemmer. Svein Mangelrød gikk av som formann, og vi vil benytte anledningen til å takke ham for det arbeidet han har lagt ned i sin tid som formann for bibelskolestyret. Jan Ove Heggdal er ny 1. varamann fra 2004.


Fossnes, 15. mai 2004.
Per Brattgjerd Per Bergene Holm
formann rektor

L&E 40. årgang, nummer 6Tags: 2004