Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 2003/2004

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 2003/2004

Vi tar med følgende rapporter fra de lokale menighetene i Peru:

«– Fra menigheten i «Alto Selva Alegre» kan vi melde om normal virksomhet og fremmøte i 2003. Vi har gjennomført oppsatt årsplan både med hensyn til evangelisering utenfor vårt nærmiljø, og bibelundervisning for barn, unge og voksne i vår egen menighet. Styret i menigheten hadde møte ved årsskiftet for å evaluere arbeidsåret 2003. For 2004 har vi bestemt å øke vår innsats for Guds rike med tanke på å nå nye områder. Vi takker vår Herre Jesus Kristus for at han har bevart oss gjennom året 2003.»

«– Fra menigheten i Arequipa sentrum vil vi først og fremst takke vår Herre og Frelser Jesus Kristus for å ha ført og bevart oss med sitt ord gjennom året som er gått, slik at vi har fått nåde til å fullføre de planer og oppgaver vi hadde satt oss fore i 2003 og kan se tilbake på et godt samarbeid i tjenesten for Herrens sak. Styret i menigheten innkalte ved årsskiftet til menighetsmøte for å evaluere arbeidsåret 2003. For 2004 har vi lagt en mer omfattende årsplan med tanke på å nå med evangeliet til nye områder der de ennå ikke kjenner Guds ord. I 2003 har fremmøtet vært bra, og vi har gjennomført den planlagte bibelundervisningen for barn, unge og voksne. Vi har også besøkt nye steder, og er nå i ferd med å etablere en dattermenighet i nybyggerstrøket «Sor Ana de los Angeles», like nord for Arequipa by.»

Siden forrige årsmøte har Jon Espeland besøkt ytremisjonsarbeidet i Peru i perioden 26. november til 10. desember 2003. Helga 3.-5. desember var det bibelkurs i Arequipa. Disse bibelkursene har etter hvert blitt et slags kjennetegn på arbeidet i INEL-Perú, og er gilde samlinger der begge menighetene og andre besøkende får sitte ned og høre ransakende og frigjørende forkynnelse rettet mot hjerte og samvittighet. Vi ser det som et kall på denne måten å formidle vår luthersk-rosenianske arv, og det er vår bønn at det måtte føre til en gjennomgripende vekkelse i Peru.

Forkynner Ingar Gangås besøkte også arbeidet i Peru i mars 2004. Hans oppdrag var forkynnelse med hovedvekt på undervisning av evangelister og menighetsmedlemmer. Han fikk bl.a. Være med på den første ungdomsleiren som ble arrangert i regi av INEL-Perú. Å veilede ungdommen er av stor verdi i en kultur der verdslighet og moderne religiøsitet griper om seg.

Radioarbeidet går sin gang med daglige sendinger fra klokken fem om morgenen til klokken åtte om kvelden. Evangelist Damián Heredia er fortsatt hovedansvarlig for driften av studio og evangelist Eusebio Alvis bruker det meste av sin tid til produksjon av programmer. En ny sender er bestilt og vil være på plass om kort tid. Den vil gi økt driftsikkerhet, bedre lydkvaliteten og senke energiforbruket. Vi vil gjerne rette en takk til alle som har bidratt til å finansiere den nye senderen.

Det er fortsatt nå sju medarbeidere på lønningslista til vår samarbeidskirke INEL- erú. Disse er Celso Valdiglesias, Damián Heredia, Ubaldo Marca, Eusebio Alvis, Miguel Curse, Victoria Gonzáles og Hugo Castellanos. Sistnevnte er tilsatt som evangelist med særlig ansvar for møter på indianerspråket Quechua. Alle sju har lønn fra Lekmannsmisjonen og er vårt særlige ansvar i bønn og offer. I 2003 ble det etablert en underavdeling av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon i Peru. Det arbeides for tiden med overdragelse av fast eiendom og ansettelseskontrakter til denne stiftelsen. Det er et omfattende arbeid i et land preget av svært byråkratiske rutiner i offentlig administrasjon.

Det ble i 2003 sendt kr 345 600,- til misjonsarbeidet i Peru. Budsjettet for ytremisjonsarbeidet i Peru i kalenderåret 2004 er på kr 407 453,- pluss kr 125 000,- til ny radiosender. Så er det vårt ønske at vi gjennom misjonsarbeidet i Peru kunne få være redskap til mange sjelers frelse fra den evige fortapelse!


Jon Espeland,
Sekretær

L&E 40. årgang, nummer 6Tags: 2004