Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Orientering fra Landsstyret i NLL

Orientering fra Landsstyret i NLL


I sammenheng med at noen misjonsvenner, som har vært med i Lekmannsmisjonen, nå har etablert Evangelisk Luthersk Misjonslag(ELM) i Vestfold, har landsstyret i NLL ønske om å orientere litt i sakens anledning. I tillegg vil rektor Per Bergene Holm ved Bibelskolen på Fossnes(BF), ut fra noen spørsmål som har vært reist, orientere om hva BF ønsker å stå for.

Vi har en tid hatt interne spenninger i NLL. Det har i det siste blant annet medført at det i media vært uttalt at NLL har forlatt den klassiske forkynnelse om lov og evangelium, og at vi er gått over på mer vekt på haugiansk forkynnelse av helliggjørelsen og seier over synd. Vi mener dette ikke er riktig.

Enkelte har hevdet at lærere ved BF har vært loviske i sin forkynnelse. Flertallet i forrige landsstyre, og et samlet nåværende landsstyre mener dette ikke er korrekt, og vi viser i den sammenheng til hva rektor skriver i sitt vedlagte notat. Vi ønsker også å understreke at det å forkynne loven og formaningene(lovens 3. bruk) er nødvendig, og en legitim del av den kristne forkynnelse. Men vi mener også det er viktig å skille mellom lovisk forkynnelse og det å forkynne loven. Svakheten med vår tid er vel nettopp at Guds hellighet og lovens ransakende og formanende tale holder på å forstumme mellom Guds folk.

NLL har nettopp et ønske om at lov og evangelium, synd og nåde skal forkynnes mellom oss til dom og frelse, og at vi igjen kunne få oppleve samvittighetsvekkelse i vårt folk, der mennesker kunne se inn i «frihetens fullkomne lov». Det at de ved Bibelskolen på Fossnes bruker lærebøker av C. O. Rosenius, Øivind Andersen, Carl Fr. Wisløff, Dag Risdal m.fl. har nettopp sin årsak i at vi ønsker at elevene skal få del i de skatter og de vekkelsestoner som her formidles.

Gjennom det siste året har spenningene kommet frem ved at det har vært uenighet i landsstyret om driften av Bibelskolen på Fossnes. I årsmeldingen for NLL for arbeidsåret 2003 / 2004 var dette formulert slik: «Det har vært dissens i landsstyret angående videre drift av Bibelskolen på Fossnes dersom en fra høsten 2004 ikke får statsstøtte. Et flertall på tre går inn for videre drift, mens et mindretall på to mener misjonen ikke kan garantere for videre drift dersom statsstøtten faller bort.»

Valget på årsmøtet viste at de kandidatene som støttet BF fikk flest stemmer. Dette førte til at Håvar Fjære fra Vestfold valgte å trekke seg umiddelbart fra landsstyret etter årsmøtet. Med tanke på gruppen som har valgt å følge han, så består den i all hovedsak av personer fra Vestfold, med støtte fra enkeltpersoner noen andre steder i landet. I Vestfold har det ført til at NLL sine foreninger i Østre Hedrum og Sandefjord er lagt ned. I Kvelde legges tyngdepunktet for NLL sin virksomhet til Østre Kvelde.

Når vi har erfart det som nå har skjedd, oppleves det smertelig for alle involverte parter. Det har ikke vært NLL sitt ønske at noen skulle trekke seg fra NLL sitt arbeid, men når ELM nå er etablert, tar vi det til etterretning. Vi ser på våre venner i ELM som brødre og søstre i Herren, og ønsker å ha et broderlig og godt forhold til dem med ønske om Guds velsignelse over deres arbeid.

I forkant av etableringen av ELM i Vestfold nå i oktober, sa Tore Mangelrød fra Kvelde opp som forkynner i NLL. Han har vært fast tilsatt i vintermånedene januar, februar og mars det siste året, og har elles reist når det har vært behov for det - også tidligere år. Olaf André Klavenæs fra Sandefjord har trukket seg fra sin plass i styret for BF og Svein Mangelrød fra Kvelde har også trukket seg fra sin plass i styret for BF, redaksjonsnemda og valgnemda.

Olaf Klavenæs fra Sandefjord, som har reist litt som forkynner og som har vært timelærer på BF, har ikke ønsket å ha undervisning ved BF i høst. Men han har gitt tilbakemelding om at han fra januar vil fortsette sin undervisning.

Landsstyret var samlet til møte på Fossnes den 25. september, hvor en hadde samtaler med Jon Espeland. Det var da enighet fra både Espeland og styrets side at det var viselig at han avsluttet som sekretær og redaktør av bladet før han gikk inn i ELM. ELM ble stiftet lørdag 9. oktober i Hedrum i Vestfold. Espeland vil være tilsatt i misjonen ut året, men vil arbeide med andre arbeidsoppgaver.

Når det gjelder ytremisjonsarbeidet vårt i Peru, og vår samarbeidsavtale med INEL, så er det ikke skjedd noen endringer. Men det er vårt ønske at våre venner i ELM kunne få være med i dette arbeidet, og vi har skissert flere alternative løsninger for hvordan de kan få være delaktige i dette kallet. Vi vil prøve å finne løsninger som kan være til beste for Guds rike, og dermed også for våre venner i Peru.

På landsstyremøtet 25. september understreket Jon Espeland at han er takknemlig for årene vi har fått stå sammen i tjenesten for evangeliet. Han påpekte videre at det har vært en berikelse for ham å arbeide i Lekmannsmisjonen og stå sammen med oss i Guds rikes vingård. Han hilste spesielt med verset i Fil 2:22 der Paulus sier om sin medarbeider Timoteus: «Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet.» Han understreket at det gav grunn til takknemlighet å se tilbake på disse årene.

Landsstyret vil på sin side takke Jon Espeland for arbeidet han har lagt ned for misjonen. Vi vil også nytte anledningen til å takke Håvar Fjære, for hans innsats gjennom mange år, samt Tore Mangelrød og de andre av våre brødre og søstre i ELM for arbeidet de har lagt ned i NLL, både når det gjelder forkynnelse, vitnesbyrd og praktisk arbeid ved BF.

Vi vil til slutt få minne oss alle om Herrens ord ved Paulus i Ef 4:1-4 «Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.»

Så har det også vært vårt ønske at den himmelske visdom kan få være rådende mellom oss slik det står i Jak 3:17-18 «Den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred.»Med vennlig hilsen
Landsstyret i NLL

Dag Rune Lid        Karl B. Bø         Magne Ekanger

Ingar Gangås        John Flaten      Ivar Fiske(1. v.m.)

L&E 40. årgang, nummer 8Tags: 2004