Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Misjonsarbeidet i Peru

Misjonsarbeidet i Peru

Vi vil i denne orientering fra landsstyret prøve å si litt om det som har skjedd i sammenheng med at vår samarbeidskirke i Peru (INEL-Perú) den 22.12.04 inngikk ny samarbeidsavtale med Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM). Inngåelsen av denne avtalen hadde som forutsetning at INEL-Perú måtte si opp avtalen med Lekmannsmisjonen (NLL). Dermed har ikke NLL lenger noe ytremisjonsarbeid i Peru.


Bakgrunn

Etter årsmøtet i juli 2004, gikk noen ut av NLL. Jon Espeland, som tilhørte denne gruppen, mente at det ville være best at han ikke avsluttet sin tjeneste umiddelbart, men fortsatte i NLL for å samarbeide om en tjenlig avvikling av sine ansvarsområder. Vi var enige i dette, men da han under vår sommerskole på Oppdal i august 2004 fortalte forsamlingen at en ny misjon var under oppstarting, og at de kom til å arrangere et alternativt stevne på Oppdal neste år, var det likevel mange som undret seg.

Under det neste styremøtet den 25. september møtte Espeland til samtale, og det ble enighet om at han sluttet som sekretær og ansvarlig for bladet Lov og Evangelium. Likevel valgte landsstyret å lønne Espeland ut året, med tanke på å finne en god løsning for misjonsarbeidet i Peru, som han hadde vært kontaktperson for, men også på grunn av ordinær 3 mnd. oppsigelsestid. Jon Espeland hadde hatt en 75 prosent stilling i NLL de siste årene.

Landsstyret kunne på dette tidspunkt prøvd å ta ansvar for misjonsarbeidet i Peru alene. Men ut fra at dette hadde vært et felles kall, ønsket vi å finne en broderlig løsning. Vi lot derfor Jon Espeland ha kontakten med våre venner i Peru fram til neste forhandlingsmøte.


Møtte ikke til samtale

Det ble planlagt et nytt møte med Jon Espeland den 18. desember, hvor vi skulle fortsette samtalene.

Noen dager før dette møtet, fikk imidlertid landsstyret brev fra ELM. De understreket at det ikke var rom for forhandlinger om denne saken, og de hadde derfor bedt Jon Espeland om ikke å møte landsstyret til samtaler om misjonsarbeidet i Peru. Dette vedtaket var Jon Espeland selv med på å fatte.

I stedet skrev de i sitt brev at et samlet styre i ELM hadde vedtatt å tilby et samarbeid med INEL-Perú direkte, på betingelse av at INEL-Perú sa opp nåværende avtale med NLL innen årsskiftet 2004/ 2005.


Brev til Peru

Lørdag 18.12 hadde landsstyret og bibelskolestyret et fellesmøte på Fossnes, hvor bl.a. nevnte brev fra ELM ble behandlet. Vi reagerte på at ELM hadde slik hast, og mente at INEL-Perú måtte få mer tid på seg. Inntil da var det Jon Espeland som hadde hatt kontakt med INEL-Perú på vegne av NLL.

I et fellesbrev fra landsstyret og bibelskolestyret til INEL-Perú, minnet vi dem på at samarbeidsavtalen forutsatte samtaler dersom avtalen av en eller annen grunn skulle sies opp, og at de ikke måtte la seg presse til en forhastet løsning. Vi kunne heller ikke se at det forelå noen grunn til slik oppsigelse.

Vi underrettet dem om at vi ønsket å avlegge dem et besøk, og fortalte dem at å beholde samarbeidsavtalen med oss, ville ikke hindre dem i å inngå avtaler med andre om de ønsket det. Det ble også understreket at en oppsigelse fra deres side dessverre måtte medføre at våre økonomiske overføringer til dem ville stanse opp, all den stund ELM ville motsette seg slik direkte kontakt fra vår side.

Allerede den 20. desember tok vi så telefonisk kontakt med våre venner i Peru, og orienterte dem om hva som kom til å stå i brevet. Dette brevet ble så sendt på mail til Peru den 23. desember.


Underskrev avtale med ELM

Den 3. januar fikk vi imidlertid et brev som var fakset fra Peru den 31.12. I dette brevet sier INEL-Perú at styret, sammen med medarbeiderne i samme institusjon, hadde vært samlet den 22. desember, hvor de hadde underskrevet avtale med ELM.

De var åpne for et møte med representanter fra NLL, selv om deres beslutning allerede var tatt. De uttrykte samtidig stor takk for alle investeringer, pengeoverføringer og forbønner som de hadde fått fra misjonsvennene i NLL.

Det har undret oss hvorfor INEL-Perú hadde slikt hastverk, da de visste at et brev var underveis fra oss, og at samarbeidsavtalen pålegger partene å føre samtaler og ha møter for å løse eventuelle problemer.


Ønske om å besøke dem

Vi syntes det var smertefullt at samarbeidet i Peru skulle ende på denne måten. Derfor ble det sendt et nytt brev den 6. januar hvor vi gjentok vårt ønske om å besøke dem.

Vi påpekte at det ikke hadde vært noen uoverensstemmelser mellom INEL-Perú og NLL, men vi mente det var riktig å få samtale gjennom det som hadde skjedd. I tillegg ønsket vi å avslutte det gode samarbeidet vi hadde hatt med dem på en broderlig måte.


Negativt svar

Vi fikk svar den 18. januar. Da hadde ELM, representert ved Jon Espeland, Håvar Fjære og Ragnvald Lende, besøkt Peru.

I sitt svarbrev understreker INEL-Perú at de har et ønske om at vi skal komme til enighet med ELM, og de ber oss innlede en fruktbar dialog med dem. Vi undrer oss over hvorfor kravene blir rettet mot oss, siden ELM gjentatte ganger har lukket døren for en fruktbar dialog med oss.

Videre poengterer INEL-Perú at så lenge vi ikke er kommet til enighet her i Norge, så kan de heller ikke gi oss grønt lys for å besøke dem. De ønsker fortsatt et samarbeid med oss, men all kontakt og støtte må nå gå gjennom ELM.

Ut fra den utvikling som saken har fått, mener vi at det ikke er rett å kanalisere våre midler gjennom ELM. Det ville vi være å legitimere måten de har gått fram på, og det mener vi ikke er rett.


Smertefullt

Vi sørger over det som har skjedd, og at samarbeidet med våre venner i Peru skulle avsluttes på denne måten. Vi trodde dette var et kall til oss fra Herren. Derfor har denne tiden vært ekstra smertefull. Hva vil Gud med dette? Vi forstår det ikke nå, men er overbevist om at Han som er Høstens Herre kjenner alle ting. Det er vår trøst at saken ligger i hans hånd. Vi har bedt mye til Herren om at hans vilje måtte skje. Og vi er blitt sterkt minnet på at den som tror, haster ikke. Så vil vi ta det som er hendt til etterretning, og legge det i Herrens hender.

I et avsluttende brev til INEL-Perú, datert 27. januar, takker vi for samarbeidet som vi har fått ha med dem siden første halvdel på 90-tallet. Det har vært en stor glede å få stå sammen med dem i sjelevinnerarbeidet. Skulle de i fremtiden igjen ha ønske om direkte kontakt med oss, så er de velkomne til det.


Fullfør din tjeneste

Til slutt minner vi dem om ordene fra Apg 20:32 og Kol 4:17: «Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes Ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.» «Gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den!»

Disse ordene gjelder oss alle. Vi lever i den siste tid. Natten kommer da ingen kan arbeide. Snart kommer Jesus igjen. Det haster med innhøstningen. Kanskje det nå er andre som også skal høstes inn. Her kan vi ikke la være å tenke på det kallet vi har fått fra Moldova. (Se annet sted i bladet) La oss benytte den beleilige tid.

«På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!» (2Kor 6:2).

Vi vil også benytte anledningen til å takke misjonsfolket for all forbønn, og vi vil minne dere alle om ikke å glemme Peru når dere ber til Herren.

Landsstyret
L&E 41. årgang, nummer 2Tags: 2005