Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Synd og nåde

Synd og nåde
Av Ingar Gangås

Det sies ofte i dag at forkynnelsen blir for ensidig og stereotyp. Det blir alltid synd og nåde, synd og nåde. Dette har vi jo hørt så mange ganger, sies det. La oss høre noe nytt! Det profetiske Ord er jo hele Guds råd til frelse. Vi skal gi dem rett i at det er mange sider ved kristenlivet som bør belyses. Bibelen taler om nådegaver, et hellig liv, om de siste ting, Jesu gjenkomst, om helbredelser og bønn for syke, kallet til tjeneste og misjon, ja vi kunne nevne så mange ting. Alt dette hører med til den kristne forkynnelse og undervisning. Her har nok mange forkynnere forsømt seg.

Selve hovedsaken
Likevel er det noe som er selve hovedsaken, nemlig: at de må bli frelst! Da vil vi gjerne forkynne Ordet om korset.

Det hjelper lite om du legger mye arbeid på å pusse opp en hel bil, dersom motoren er i ustand. Motoren er selve hjertet i bilen. Dersom ditt hjerte ikke er rett for Gud, blir alle andre spørsmål nytteløse og verdiløse. Først trenger du å bli født på ny, og begynne å tro på Jesus. Derfor må det være slik at vi fra talerstolen dveler mest ved det som Jesus har gjort og hvem han er.

Gud bestemmer dagsorden
Nå er det et annet forhold i den forbindelse som også må nevnes. Det er ikke gitt at vi selv til enhver tid vet best hva vi trenger å høre. Her skulle vi heller be Gud om å bestemme dagsorden. Å hvor vi kunne trenge lydhøre forkynnere som brukte mer tid på å få budskapet fra Herren, enn den tid som går med til å finpusse manuskriptet! Mange ganger drukner røsten fra Herren i velformulerte mennesketanker kledd i fine ord og vendinger. Andre ganger blir det bare klingklang og tomme ord fordi predikanten var uforberedt og hadde glemt å be Herren om Ord å gå med.

Innholdet i det profetiske Ord
Hva sier så Bibelen selv om hva som er innholdet i det profetiske Ord? La oss gå til Åp 1:3-7 for å få svar på spørsmålet: «Salig er den som leser og de som hører det profetiske Ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. Johannes, til de sju menigheter i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.»

For det første får vi høre at tiden er nær. Snart kommer Jesus igjen. Han skal komme hastig som en tyv om natten. Da gjelder det å være våken og reiseferdig når han kommer!

For det andre blir vi møtt med ordet nåde. Denne nåden kommer fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, og er det eneste som kan berge oss og skape fred i hjertet.

For det tredje: Med sitt eget blod løste han oss fra våre synder fordi han har så stor en kjærlighet til oss at han ikke kunne se på at vi skulle gå fortapt. Du er en synder! Synden har satt et skille mellom deg og Gud!

For det fjerde sier han at han har gjort sine barn til et kongerike, ja til prester for Gud.

Tenk hvilke rettigheter for et Guds barn! En dag skal vi fryde oss i all evighet over dette herlige barnekår. Han vil nå at alle må få høre om dette. Han ber deg derfor om å være et vitne for ham med dine ord, og den måten du lever på. Å være prest for den levende Gud forplikter. Verden leser deg som Kristi brev.

Til sist minner han oss om at alle skal se ham når han kommer i skyene. Da må alle bøye kne for ham, og svare ham regnskap for alle sine gjerninger.

Her har vi i en sum hva det profetiske Ord er. De to kjerneordene synd og nåde sammenfatter hva det egentlig gjelder. Det samme fokus skulle enhver sann bibelforkynnelse ha. Hva sier Bibelen om hvordan Gud ser på synden? Han kan ikke tåle det minste fnugg av synd. Så alvorlig ser han på den. En uomvendt synder står under Guds vrede, og fortjener å bli straffet med den evige fortapelse. Hva sier Bibelen om nåde? Denne straffen har Jesus frivillig tatt på seg. Det kostet Jesus mer enn vi kan fatte når han sonet synden og skapte forsoning mellom synderen og Gud.

Kjært budskap til etterfølgelse
Ordet om korset er derfor det kjæreste budskap for en kristen. Der ble synden sonet ved Jesu offerdød. Guds vrede over synden rammet Jesus i stedet for synderen. Han betalte den skyhøye pris som vi var skyldige å betale. Ved korsets fot skapes trangen til å leve for ham. «For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg formaner dere altså: Bli mine etterfølgere!» (1Kor 4:15b-16).

«Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller brev fra oss. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter ogstyrke dere i all god gjerning og tale!» (2Tess 2,15-17).L&E 41. årgang, nummer 4