Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Den nye fødsel

Den nye fødsel
Av Johann Arndt


Den nye fødsel er et verk av Den Hellige Ånd. Vredens og fordømmelsens barn blir nådens og salighetens barn. Synderen blir rettferdig. Både rettferdiggjørelse og helliggjørelse ligger gjemt i den nye fødsel, og alt skjer ved troen, ved Ord og sakrament.

En kristen er da født som menneske, av kjød, og som et Guds barn av nåden. Den nye fødsel skjer ved Guds Ord, den uforgjengelige sæd (1Pet 1:23), ved Den Hellige Ånd (Joh 3:5), ved troen (1Joh 5:10), og ved den hellige dåp (Joh 3:5).

Fra Adam har vi arvet synd og død, djevel og helvete. Fra Kristus rettferdighet og nåde, liv og salighet. Alle er vi døde i Adam; men alle kan vi bli levendegjort i Kristus (1Kor 15:22).

Det skal intet mindre til enn en ny fødsel. Din fordervelse er så stor, og din skade så ulegelig, at ingen skapning, ikke en engel, ikke et menneske kan utrydde synden fra ditt hjerte. Det er umulig for mennesker, hva de enn gjør. Hvordan skulle jeg kunne hjelpe meg med egne krefter, jeg som er helt igjennom fordervet og åndelig død? Men nå er Kristus herre over synden og døden. Han kan med sin Ånd føde deg til et nytt menneske og fornye Guds bilde i deg. Du som arvet synden fra Adam, arver ved tro rettferdigheten av Kristus. Og så lever du det nye liv. Du i Kristus og Kristus i deg (Gal 2:20), du i Ånden og Kristi Ånd i deg. Kilden til det nye liv er Kristi lidelse, død og oppstandelse (1Pet 1:3). Ved Kristi døds kraft avstår vi så fra synden, og ved hans oppstandelses kraft oppstår vi til et nytt liv.

De, som nå hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer (Gal 5:24). Men kjødet kan bare korsfestes ved anger og bot. Dødes kjødet, lever ånden. Når det gamle menneske drepes, blir det nye levende, og når det nye blir levende, dødes det gamle. Sann bot og omvendelse blir det dog ikke om man tar fatt i de ytre synder og slutter med dem, men bare når man går inn i sitt eget hjerte, fornekter seg selv og vender seg til Gud. Da blir hjertet knust, men også legt ved troen og ved syndenes forlatelse.

Fra «Den sanne kristendom»,

Kristne hovedverker (V),

Lutherstiftelsen/Nomi
«Nå er det slik at likesom Gud har skapt legedom for legemet i naturen, finnes det legedom for sjelen i Ordet.»

Johann Arndt
L&E 41. årgang, nummer 7