Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Blikket festet på Jesus

Blikket festet på Jesus


André Heian kommer fra Kodal i Vestfold. Han var elev ved skolen 2001/ -02, og etter nyttår begynte han som vaktmesterassistent. Før dette jobbet han som møbelsnekker.

- Jeg trives veldig godt her, med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Det er trivelige arbeidskollegaer og elever, og det skaper en god og givende arbeidshverdag. Bare det å stadig får høre Guds ord og sang fra timene i bakgrunnen når en jobber, er en stor forskjell fra en verdslig arbeidsplass.

- Mine arbeidsoppgaver er mange, med alt fra det å lage kjøkkeninnredning, reparere feil og mangler ved bygningene, til snøfresing og plenklipping m.m. Vi har også en klassens time, der elevene kommer med forslag til forbedringer eller tar opp ting de vil ha forandring på.

Han mener det er viktig for oss å daglig få trenge inn i Ordet og øse av de rikdommer som er å finne der. - Heb 12:2 sier: "med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender." Det er så lett å se på seg selv, men her blir vi minnet om at det er Jesus vi skal se på. Den som holder seg nær Jesus skal aldri fare vill, sier André.Gud leder sine


Sara Lingmalm kommer fra Silverdalen, syd-øst i Sverige. Hun var elev her skoleåret 2001/-02, men hun kom tilbake og har nå vært her som husmor siden høsten 2004.

- Etter bibelskoleåret var jeg tilbake i Sverige og tok en toårig utdannelse innen mat og ernæring. Da jeg avsluttet skolen, søkte jeg jobb, og det var da jeg fikk spørsmål om å komme tilbake til Fossnes - og slik ble det.

- Bibelskoleåret betydde mye for meg. Jeg har så tydelig fått se hvordan Gud leder sine på de rette veier. Salme 37:5 sier: "Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det." Det er så godt å få legge alle ting i Herrens hånd, både små og store ting, og vite at han har omsorg for oss, sier Sara.

- En stor del av dagens arbeid blir på kjøkkenet. Jeg har lært mye av egne erfaringer. Det har blitt mye svensk mat, så det er godt at mange av elevene er fra Sverige, men de norske elvene er også flinke til å spise, sier hun med et smil.

- De fleste dagene begynner jeg med frokost, og jeg slutter dagen med å sette fram en tralle med kaffe etter middagen. Ellers går dagen med til vask, baking, handling av mat og planlegging, Jeg hjelper også til litt som sekretær, men det er ikke så mye jeg rekker når jeg er alene som husmor. Det er et variert arbeid, og det liker jeg!

- Det er fint å arbeide på en bibelskole med et kristent miljø der Guds Ord får stå i sentrum i alt vi tar oss fore. Det gjelder også alle praktiske saker som må til for at en bibelskole skal fungere, sier Sara Lingmalm.Ordet er rikt


Det er god stemning på kjøkkenet. Elevene har sin faste turnus der, og vi treffer en blid jente med svensk morsmål. Annelie Lundmark er navnet, og hun kommer fra Byske i Nord-Sverige, fra en forsamling innenfor "Bibeltrogna Vänner" (ELM-BV).

Da vi stiller spørsmålet om hvorfor hun havnet på bibelskole, så tenker hun seg litt om og svarer tankefullt: - Jeg hadde ønske om å lære Jesus bedre å kjenne og få mer innsikt i Guds ord. Så langt har det vært veldig positivt, og over de forventningene jeg hadde, sier hun.

- Jeg har funnet så mange rikdommer i Guds ord, som jeg før ikke visste om. Det er forunderlig hver dag å få sitte og lytte til utleggelsen av Guds ord, og få tid til å fordøye stoffet.

- De ulike fagene overlapper hverandre, og bibelgruppa på mandagskveldene er veldig givende. Da studerer vi Kolosserbrevet og samtaler om innholdet. På forhånd har en av oss laget spørsmål til teksten som skal gjennomgås, og så belyser vi disse spørsmålene ut fra Ordet. Jeg vil virkelig anbefale andre å ta et år på Fossnes, kommer det entusiastisk.

Hun nevner også noe som hun har stanset for i det siste: - Jeg har tenkt på hva en samtaler med andre om. Det er så lett at hjertet blir opptatt av de mange ting i denne verden, og at samtalen med andre bare blir om vær og vind, og ikke om det sentrale - om hva vi har i Kristus, sier hun ettertenksomt.

Det virker som om de høye fjell og de dype fjorder har gjort inntrykk på henne, og hun legger ikke skjul på at hun har opplevd Norge som et utrolig vakkert land. - På samlingsturen i høst var vi blant annet på fjellvandring på Prekestolen i Rogaland, og det gjorde sterkt inntrykk, avslutter hun.Bibelskolen i åndskampen

Av Dag Risdal


Spør etter de gamle stier!

Det bildet vi får av teologi- og åndssituasjonen i dag, er å ligne med et nattemørke som er på vei inn over oss. For søvn innebærer at vi blir påvirket av denne verdens ånd. Der gudslivet ikke blir fornyet gjennom Ordet om Lammet, blir vi åndelig likegyldige og døden nær.

Vår største åndelige fare er den moderne teologis syn på synden og på Jesus, uttalte Ludvig Hope. Åndsarven må ikke sekulariseres, men den må gjenreises på den gamle grunnvoll!

Vår generasjon har mistet festet i Guds ord. Derved kan vi bli rike på synspunkter - men fattige i overbevisning og klare standpunkter! I forhold til våre åndelige fedre, har vi tapt mye av den åndelige dømmekraft de hadde.

Evighetsdimensjonen er blitt borte for vår kristenslekt. Derfor blir det lite bønn og liten tro (Luk 18:8).

Hva er vårt kall i denne tid? - Jesus har svaret: "Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide". (Joh 9:4) Vi har frihet til å arbeide - Gud være lovet. La oss nytte mulighetene mens vi har dem! Vi må stå midt i tiden med sannheten som norm - og evigheten som mål.

Men vi må vite hvor vi står i åndskampen: "Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem"! Slik lød Herrens kall til Jeremia (1:17).

I Guds rikes historie er det oppmuntrende å legge merke til at når det hele så mørkest ut, lot Herren oppreise en Nehemja. Han fikk nåde til å bygge opp igjen muren i Jerusalem og dermed gjenreise Guds rike. Og situasjonen ble som ny! Vi må stå i frontstilling som Nehemja og hans venner - med sverd ved lend - og med forvissning om at "vår Gud vil stride for oss".


Bibelskolen i endetidsperspektiv

Jeg drister meg til å komme med den påstand at jo lenger vi kommer inn i endetiden og nærmer oss Jesu gjenkomst, desto større betydning vil de bibelskoler få som Herren kan bevare i sannheten.

For det som alt kommer til å dreie seg om i endetiden, vil bli for eller imot Bibelens sannhet. Kampen kommer til å stå mellom Kristi Ånd og Antikrists ånd. Guds Ånd fremmer Jesus i sentrum - Antikrists ånd fremmer mennesket i sentrum.

I lys av Bibelen vil satans taktikk i endetiden gå ut på å gjøre løgnen så lik sannheten som mulig - og få gjort avveien så lik veien som mulig. "Det blir kaos i menneskers tanker om Gud, og Antikrist går inn i dette kaos". (Øivind Andersen)

Vi finner en sterk og realistisk skildring av den læremessige forførelse i Bibelen: "Den lovløse kommer etter satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen…" (2Tess 2:9-11)

I endetiden blir det derfor ganske umulig å stå i et læremessig nøytralt tomrom. Den som ikke blir i Sønnen, vil ganske visst bli fanget inn av forførelsens åndsmakt! (Sml. Luk 11:23-26)

I denne tid er det grunn til å spørre: "Vekter! Hvor langt på natt"? (Jes 21:11) Har nattemørket og endetiden begynt å trenge på? Jesus sier: "Jeg må gjøre hans gjerning som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide". (Joh 9:4)

Kan det tenkes at bibelskolene - i endetiden - kan komme til å bestå av små, enkle (og kanskje skjulte) "bibelstudiesentra", spredt rundt i de nordiske land?

Innen hver bibelskole blir det også kamp om å bli stående i sannheten. Men der hvor lyset fra evangeliet kan bli bevart, vil disse små skoler i endetiden kunne få en særlig oppgave av Herren til å befeste og styrke troens folk. "Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rette tid? - Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer"! (Mat 24:45-46) Her taler Jesus om å dele ut Livets Ord i endetiden. Den lille rest må være bevisst sitt kall.

Vranglære bekjempes ikke ved fortielse, med ved forkynnelse av den sanne bibelske lære. De små bibelskoler i endetiden kan komme til å få noe av den samme profetiske funksjon som Jesaja fikk: "Bind vitnesbyrdet inn, forsegl ordet i mine disipler"! (Jes 8:16) Slike små bibelskoler vil muligens kunne bidra til å demme opp mot den bibeloppløsende teologien.

Tilsvarende ser vi også i Åp 1:3: "Salig er den som leser (oppleser) og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær".

Det ville være en rik tanke om bibelskolene i endetiden kunne få være redskaper til å hjelpe og modne unge kristne til bibelsk "sunn kost" - slik at de kunne bli bevart hos Jesus når endetidens forførelser setter inn. Måtte Gud hjelpe oss i denne tid til å ta vare på Guds ord!

Fra "Bibelskolen i åndskampen",

Stiftelsen På Bibelens Grunn, 1996

«De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. Hver av bygningsmennene hadde sverdet bundet til siden mens han arbeidet. Og basunblåseren stod ved siden av meg. Jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det sted hvor dere hører basunen lyder, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud vil stride for oss».

Neh 4:17-20
Tok kristendom grunnfag


På et av rommene står det en PC med diverse teknisk utstyr tilkoplet, og på stolen foran PC-en sitter en gutt med dialekt nordfra. Han kommer fra Lebesby, og har navnet Daniel Teigen. Nå bor han på studentheimen ved bibelskolen og tar historie ved Høyskolesenteret i Vestfold, ikke langt unna. Her kan en ta en rekke ulike fag.

Han opplever det veldig godt å få bo på studentheimen, og få være en del av et større åndelig fellesskap. I yngre år i Nord-Norge, der faren var prest, opplevde han at det kunne være stridt når det var så få kristne på hjemstedet.

Det er tredje året hans på Fossnes. Først gikk han på bibelskolen, og i fjor tok han kristendom grunnfag ved NLA i Bergen via internett. - Dette var en god løsning, som også gav mulighet for å få faglig hjelp og veiledning fra lærerne på bibelskolen. I tillegg til noen korte kursdager ved NLA, kunne jeg ta hele studiet over internett fra Fossnes, sier Daniel.

På fritiden er han heller ikke arbeidsledig. Han har nemlig ansvar for kopiering av CD-er i Lekmannsmisjonen. Han mener det er viktig å utnytte moderne tekologi, og spesielt det nye MP3-formatet som en nå kan lagre på CD-ene, eller som kan kopieres til en liten MP3-spiller.

- Bestefar min har fått seg CD-spiller som tar MP3-format, og han ble helt begeistret da han hørte at alle kassettene i skuffen hans kunne lagres på bare én CD. I dette formatet kan en få plass til 30-40 taler på en CD, og det gir veldige muligheter og er svært praktisk i bruk. Det er svært viktig å spre Ordet på "alle vann", som Bibelen uttrykker det. Jeg vil gjerne tilskynde til "piratkopiering" av CD-ene som jeg produserer, sier han med et smil.

Da vi spør om han har et Guds ord å dele med leserne av bladet, så minner han om noe som har talt til han fra 1Joh 2:1-2: "Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens".
Rød tråd i undervisningen


Martin Brix kommer fra Egersund og var usikker på hva han skulle finne på sist høst. - Det var flere alternativer mot videre studier eller militæret, men det var noe som sa meg at å gå videre uten å ta et år på bibelskole, ville bli fattig, sier han.

- Jeg visste at på Fossnes ble hovedvekten lagt på bibelundervisning. Det viktigste ved å gå på bibelskole, er å få lytte til Guds Ord. Gjennom undervisningen har jeg fått erfare at Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, sier Martin.

Han har ofte undret seg over hvordan man kan se den røde tråden gjennom all undervisningen. - Den peker på Kristus og hans gjerning for oss og i oss, ut fra Guds Ord. På den annen side har jeg utallige ganger opplevd at det har blitt tatt opp samme sak i to forskjellige timer, med to forskjellige lærere, og med ulike innfallsvinkler. Det viser at lærerne og fagene utfyller hverandre på en tydelig og god måte.

- Utenom timene er det satt av en tid til å studere på egen hånd, og det er en stor hjelp til å repetere det som er gjennomgått i timene. Så har vi kjøkkentjeneste, og vi har også god tid til å dra på turer sammen. I tillegg blir det en del trening, så jeg har ingen problemer med å få tiden til å gå, avslutter Martin Brix.
Guds ord, det er vårt arvegods.

Det våre barns skal være.

Gud gi oss i vår grav den ros,

vi holdt det høyt i ære!

Det er vår hjelp i nød,

vår trøst i liv og død:

O Gud, hvordan det går,

la dog mens verden står,

det i vår ætt nedarves!

N. F. Grundtvig (Sb. nr. 592)«Den som akter på ordet, skal finne lykke. Og den som setter sin lit til Herren, er salig».

Ord 16:20«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti».

Salme 119:105
Kom avsides med Herren!


* "Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier"! (Jes 2:3)

* "Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye". (Sal 32:8)


Vi finner mange løfter i Bibelen om at Gud vil undervise oss. Men for å gjøre det, behøver han redskap og plasser. Ikke minst slike steder hvor vi kan få være litt "avsides", fra alt det vanlige som tar vår oppmerksomhet, så vi kan bli stille og i stand til å høre hva Herren vil si oss. Det er så mye i vårt samfunn som vil ta vår oppmerksomhet, og som påvirker oss. Den Hellige Ånds røst taler i stillheten. Vi trenger derfor å bli stille for å høre.

Jeg vil altså oppfordre, særlig dere som er unge, og som har mulighet til å gå på bibelskole, til å ta vare på den muligheten. At Herren kunne få undervise dere i sitt Ord, det som er fast og sikkert, og som den minste tøddel ikke skal forgå av. Himmel og jord skal forgå, kanskje meget snart, men det usynlige, som Ordet taler om, det skal bestå.

Det er en sak som er viktig for oss: At vi ikke taper vår sjel. Da hjelper det ikke om vi vinner hele verdens rikdom, vi taper likevel. Kanskje synes noen at det skulle være å miste et år av utdannelsen eller noe annet. Men slik skal man ikke se det, men søke Guds rike og hans rettferdighet først, så skal du få alt det andre i tillegg.

Når Herren underviser oss, er det spennende. Det går ikke alltid slik som vi har tenkt. Ja, det går sjelden slik, kanskje nesten aldri slik vi har tenkt. Vi får lære å kjenne oss selv, og vi får lære å kjenne Jesus! Det er de to viktigste sakene i livet. Begge deler er kanskje like overraskende.

Ungdom og eldre, ta vare på tiden og muligheten til å komme litt avsides og bli undervist. Tenk om det kunne bli som når Jesus tar med seg disiplene til et "øde sted"! Det er velsignet å sitte ned på et "stille" sted og lytte, om Jesus vil være der å undervise oss. Da står det at ørkenen og ødemarken skal blomstre. Måtte du få oppleve det!

Av Gunnar Nilsson (bonde/forkynner fra Nybo i Sverige)L&E 42. årgang, nummer 3Tags: 2006