Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«Uten meg kan dere intet gjøre»

«Uten meg kan dere intet gjøre»
Årsmelding for arbeidsåret 2005–2006


Vår tid er preget av uro, religionsforfølgelser og katastrofer ute i verden. Vi spør oss hvor lenge vi kan bli spart her i vårt land. Frafall, verdsliggjøring, og motstand mot de kristne grunnverdier øker. Den kristne frihet står i fare. Kampen om de kristne friskolene vitner om det. Men «Gud er på tronen ennu, og han kommer sine i hu».

Kanskje er det slike nødstider vi trenger? Historien viser at Guds rike går mest fram under trengsel. Likevel vil vi ønske for land og folk at det fremdeles ble slik at vi kunne samles i fred, og at Ordet fikk lyde til vekkelse, formaning og trøst.

Profeten Esekiel var vitne til et stort under da Herren gjorde en mengde døde ben levende. Han fikk høre at Israel skulle samles fra alle verdens kanter, og at Gud ville blåse nytt liv i dem (Esek 37). Vi venter fortsatt på at Israel som folk skal ta imot Jesus til frelse. Det er mye som tyder på at dagen nærmer seg. La oss ikke glemme å be for Guds utvalgte folk.

Parallelt med dette har Jesus bedt oss om å så ut Guds ord heime og ute. Her er vi helt og fullt avhengige av Herren. Får han drive arbeidere ut til sin høst, og ledsage Ordet med sin Hellige Ånd, kan det ennå en tid bli innhøstningstider. Men det lar seg ikke skjule at det bygges ned mot Jesu komme. Også i Lekmannsmisjonen opplever vi at flokkene minker, og at antall møteuker er synkende. Da er det nødvendig å minne seg selv på at Ordet er virkekraftig. Vi kan aldri nå lenger enn det Guds ord kan. La oss lite på det, og ikke endre strategien. Oppdraget står ved lag: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt» (Mark 16:15-16).

Fjorårets årsmøte var på Bibelskolen på Fossnes. Det ble gjenvalg på Dag Rune Lid til styret. Reidar Heian kom inn som nytt styremedlem. Fra før satt Karl Bø, John Flaten og Ingar Gangås. Magne Ekanger har møtt fast i styret som 1. varamann. Styret konstituerte seg med Dag Rune Lid som formann og Karl Bø som nestformann.

De som har forkynt Guds ord for oss dette året har vært: Sigbjørn Agnalt, Per Bergene Holm, Hans-Henrik Brix, Ottar Endresen, Håvard Fjell, Konrad Fjell, Martin Fjære, Lars Fossdal, Asbjørn Fossli, Gunnar Fossli, Norvald Frafjord, Ingar Gangås, Jan Ove Heggdal, Reidar Heian, Göran Holmgren, Steinar Kvalvik, Per Kørner, Dag Rune Lid, Gunnar Nilsson, Karl Notøy, Arthur Salte, Gunnar Soppeland, Erik Trans m. fl.

Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten og det som skjer på Fossnes, har i 2005 vært studentleir i Orkdal, Sør-Trøndelag, pinsestevne på Langli i Østfold, barneleir på Fossnes, ungdomsleir på Heia leirsted i Vestfold, hovedsommerskole på Bibelskolen på Fossnes, sommerskole på Laberget leirsted på Skogn i Nord-Trøndelag, medarbeidersamling i forbindelse med åpningshelg på Fossnes, stevne på Solgry, Sveio i Rogaland og nyttårssamling på Fossnes.

Bladet «Lov og Evangelium» kom ut med 10 nummer siste år, og er fortsatt en stor talerstol. Websidene har stadig økende besøkstall. I mars hadde vi i gjennomsnitt 179 besøkende pr. dag. Her legges alle artiklene i bladet ut, og det er mulig å søke i alle artikler i bladet tilbake til 1999.

Så vil vi benytte anledningen til å takke alle dere som har stått trofast med oss i bønn og offer også dette året. Måtte Herren Jesus finne oss våkne når han kommer. Han kommer snart. La oss arbeide mens det ennå er tid!

For Landsstyret

Dag Rune Lid, formann

Ingar Gangås, sekretær

L&E 42. årgang, nummer 6Tags: 2006