Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Forkynn Ordet!

Forkynn Ordet!
Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2005–2006


Carl Fr. Wisløffs siste bøker heter «Gjør en evangelists gjerning!» og «Fullfør din tjeneste!» Titlene er hentet fra 2. Timoteus’ brev. Det er apostelen Paulus’ åndelige testamente til sin unge venn. Wisløffs to siste bøker kan også leses som et testamente til hans venner.

Den unge Timoteus’ situasjon var ikke så ulik vår. Han opplevde at vrang lære og død gudsdyrkelse hadde framgang. Selv følte han seg lite skikket til å ta opp kampen mot de veldige motkreftene i tiden. Det var frafallstider. Timoteus ble grepet av motløshet.

Apostelen understreker særlig to ting overfor sin unge medarbeider. For det første: Motløshetens ånd kommer ikke fra Gud. Den tanke at det ikke nytter, tjenesten er umulig, når vi kjenner på egen svikt og manglende kraft og evne – den tanke er ikke fra Gud. Vi skal minne oss selv på at vi ikke egenmektig har tiltatt oss vår tjeneste, men vi er satt inn i den av Gud, formidlet gjennom andre troendes kall. Timoteus hadde blitt satt til sin tjeneste ved apostelen Paulus’ håndspåleggelse. Selve bevisstheten om at tjenesten ikke hviler på egen kraft og evne, men på Guds kall etter hans evige rådslutning og nåde, skulle gi oss nytt mot og frimodighet i tjenesten. Det betyr ikke at vi er fritatt for motgang og vanskelige tider. Apostelen kan ikke love noen forbedring. Han forbereder tvert imot sin venn på at det skal komme vanskeligere tider. «Lid ondt sammen med meg for evangeliet, i Guds kraft!» «Fullfør din tjeneste!» Slik lyder formaningene.

Det andre apostelen understreker, er at om mange vender seg bort til noe annet og ikke lenger vil høre Guds ord, er det ikke på tide at Timoteus legger virksomheten an på en ny og mer spennende måte. «Forkynn Ordet!» Det er oppdraget. At det kommer en tid da mange ikke skal tåle den sunne lære, er ikke noe argument til forandring. Timoteus formanes tvert i mot til ufortrødent å fortsette sin tjeneste. At folk ikke vil høre og vender seg til noe annet, gjør det mer enn noen gang viktig å forkynne Guds ord med iver og kraft. For Guds Ånd har bare ett sverd: Guds ord. Men det er også virkekraftig, om vi bare ville svinge det med troskap.


Skole- og internatdriften:

Vi begynte høsten 2005 med ti elever på heltid, og i tillegg noen på deltid. Fire av disse avsluttet sine kurs til jul. Det begynte så en ny elev etter nyttår, og vi har derfor vært sju elever på heltid i vårhalvåret.

Også dette året opplevde vi god oppslutning om bibelkurset i november og bibelhelgen i februar. Det er et privilegium å få være med og arrangere slike samlinger.

I mars var vi vertskap for et nordisk arrangement – NELK. Det var samlet 80–90 stk. fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til foredrag og samtaler omkring den lutherske bekjennelse.


Personalet:

André Heian begynte som vaktmester fra januar 2006. Samtidig startet også Sigbjørn Agnalt opp som ny lærer ved skolen. Vi vil ønske begge disse hjertelig velkommen i medarbeiderflokken.


Økonomi:

Regnskapsåret 2005 er siste år med felles regnskap for den totale virksomheten på Fossnes. Fra og med januar 2006 er skoledriften skilt ut fra den øvrige virksomheten på Fossnes, med eget org.nummer, egne bankkonti og separat regnskapsførsel. Skoledriften, Bibelskolen på Fossnes, vil ikke eie noe, men leie alt av lokaler, utstyr og tjenester fra Bibelskolen på Fossnes Eiendom. Men denne årsmeldingen forholder seg fortsatt til den samlede virksomheten.

Regnskapet for 2005 viser et driftsunderskudd på kr. 362.236,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er resultatet kr. 53.324,- i overskudd, noe vi må si oss fornøyde med, da det er godt over budsjett. Igjen er det betydelig mer utleie enn antatt som er den vesentligste årsaken til det gode resultatet.

De økonomiske utsiktene for 2006 ser atskillig mørkere ut, for begge selskapene. Statstilskuddet til skoledriften er redusert vesentlig for små skoler, og i løpet av året utløper også overgangsordningen. Det er budsjettert med et vesentlig underskudd på driften for 2006, noe som innebærer at NLLs hovedkasse må tre støttende til for å holde skoledriften oppe.

For Bibelskolen på Fossnes Eiendom er vi avhengige av mer ekstern utleie enn budsjettert om resultatet skal bli positivt.


Styrets sammensetning:

Styret består av Per Brattgjerd (formann), Jan Endre Aasmundtveit (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), Asbjørn Fossli og Reidar Heian som styremedlemmer. Sigbjørn Agnalt er 1. varamann.

Per Brattgjerd, formann

Per Bergene Holm, rektor

L&E 42. årgang, nummer 6Tags: 2006