Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Herren vil selv bygge sitt hus

Herren vil selv bygge sitt hus
Referat fra årsmøtet 2006

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover» (Sal 127:1-2).

Disse ord, som vi ble minnet om ved ett av møtene ved hovedsommerskolen og årsmøtet på Fossnes, taler til oss om at det er bare det hus som Herren bygger som det er noe ved, for Herren bygger ikke slik som oss. Han river ned der hvor vi vil bygge opp, gjør oss skrøpelige der vi vil være sterke, rådløse der vi vil være kloke, mislykket der vi vil være vellykket. Ikke for å la oss gå til grunne, men for å føre oss bort fra oss selv og alt vårt eget, og over til Kristus. Å være i Kristus Jesus betyr at han er mellom oss og alle forhold i våre liv. «Det er han som så inderlig lengter etter å komme inn og ta din plass i alt, enten det er glede eller bekymringer! Han ønsker fullstendig å ta plassen for deg selv!» (Nils Skjælaaen),

Da blir vårt kristenliv ikke forgjeves strev, men en gave fra vår venn, og noe vi får hvile i. Ja måtte han lykkes med oss, så skal også hans hus bygges.

Årsmeldingen fra landsstyret ble lest av Dag Rune Lid. Her ble den åndelige nøden som vi lever i understreket. Vår tid er preget av stor forførelse, frafall og åndelig søvn. Men det er én som fortsatt våker, det er vår Herre, og med han skal vi få leve og være ved godt mot også i denne tid. Året har vært et jevnt arbeidsår hvor Ordet er blitt forkynt på mange steder både av misjonens egne ansatte, frivillige forkynnere og av flere gjestetalere fra inn- og utland.

Også i Lekmannsmisjonen opplever vi at flokkene minker og at antall møteuker er synkende. Da er det godt å vite at Ordet som er forkynt også er blitt til åndelig føde for noen av dem som hungrer og tørster etter å høre.

Per Bergene Holm tok for seg årsmeldingen for bibelskolen. Han minnet om Paulus’ ord til Timoteus. Det er særlig to ting Paulus understreker. For det første: Motløshet er ikke fra Gud, nei – gjør en evangelists gjerning – fullfør din tjeneste! For det andre; frafallstider betyr ikke at nå er det på tide å legge om virksomheten så den blir mer spennende og tidsriktig, nei – forkynn Ordet!

I tillegg til den vanlige undervisningen på bibelskolen arrangeres det bibelkurs både vår og høst. Disse har vært godt besøkt og er en fin mulighet for dem som ikke har anledning til å gå på bibelskole. Året 05/06 har det vært 10 elever ved høstsemesteret og 7 elever på våren.

Regnskapet viser et resultat som ligger godt over budsjettet, men færre elever og mulig bortfall av statstilskudd, gjør at en må regne med et vesentlig underskudd på driften for kommende skoleår.

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Moldova ble gjennomgått av Ingar Gangås. Årsmeldinga var skrevet av Jan Ove Heggdal, som hadde ansvaret for dette arbeidet da meldingen skulle skrives. Han og familien har nå reist til Mongolia for NLM. Ingar Gangås har tatt over ansvaret for arbeidet.

Det er et sterkt ønske, og en felles bønn om at Gud må drive arbeidere ut til sin høst. I Moldova trenger de hjelp til å gå med Guds ord til sitt eget folk. Det er mange andre som står ferdige til å gå inn; katolikker, baptister og Jehovas vitner for å nevne noen. Det kan være mange som vil hjelpe. De er både store og pengesterke. Men så er det noen få der nede som har fått se Jesus som sin frelser og salighets grunn, og de spør: Når skal dere komme og hjelpe oss? Dette er et kall vi må gå til Jesus med, bare han kan drive arbeidere ut til sin høst.

Gjennom det siste året har våre forkynnere vært og besøkt dem fire ganger. De har vært med på bibelkurs og møter.

Regnskapet for misjonen ble lagt fram, det viser en nedgang både når det gjelder gaveinntekter og utgiftene, slik at driftsresultatet er noe bedre for inneværende år enn det foregående.

Det var valg på medlemmer til Landsstyret. Karl B. Bø, John Flaten og Ingar Gangås ble gjenvalgt for to nye år, Sigbjørn Agnalt kom inn som ny 1. varamann for ett år. Dag Rune Lid fortsetter som formann, med Karl Bø som nestformann.

Ref.: Sigbjørn Agnalt

L&E 42. årgang, nummer 7Tags: 2006