Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kristi kors skal ikke miste sin kraft

Kristi kors skal ikke miste sin kraft

Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2007/2008Guds ord er ikke populært i våre dager. Det aktes som dårskap. Mange tar avstand fra Guds ord og bud, avviser det som noe avleggs, noe som vi ikke kan ta på alvor i vår moderne tid. Selv blant dem som bekjenner Jesu navn, aktes ikke Guds ord høyt. Det er mange som har reservasjoner mot det, om det er tale om skapelsesberetningen, læren om mann og kvinne, Guds bud og formaninger eller selve kjernen i evangeliet. Det er få som leser Ordet og grunner på det. Det er heller ikke så mange som samles for å høre det. Da må det i tilfelle være noe mer å samles om, et trekkplaster av ett eller annet slag.Kraften i Guds ord

I Korint var det åpenbart røster som tok til orde for at forkynnelsen måtte gripes an på en litt annen måte. Både jøder og grekere tok nemlig avstand fra den enkle og likeframme forkynnelse av Guds ord. Var det ikke klokt å legge litt vekt på dette med under og tegn, for å nå jødene? Og kunne det ikke være på sin plass å gi forkynnelsen et noe sterkere preg av visdom, for å nå grekerne? Evangeliet må «stedegengjøres» heter det i moderne misjonsteologi og kirkeveksttenkning.

Talen om synd og skyld, menneskets totale syndeforderv og Guds hellighet og vrede, Jesu soningsdød og stedfortredergjerning smaker ikke for det gamle menneske. «Vi må møte menneskene der de er, i deres hverdag, møte dem med det de er opptatt av». Apostelen Paulus avviser en slik tankegang. I det øyeblikk vi vil gjøre Guds ord mer spiselig for menneskene, ta bort det som vekker reaksjoner, bare ta fram det som menneskene har syn og sans for, tar vi bort selve kraften i Ordet. Den ligger nemlig i det som det naturlige menneske nettopp støter an mot og akter som dårskap. I det vi søker å hjelpe Guds ord med menneskelige midler og klok beregning, tar vi bort kraften i det.Forkynne Ordet om korset

Skal evangeliet bli mennesker til frelse, må det på ingen måte tilpasses tiden eller søke å etterkomme de ønsker og krav mennesker har til Gud og hans frelse.

I det øyeblikk vi tilpasser evangeliet, befester vi bare menneskene i det de allerede mener og tror. Det er intet som vekker dem, intet som støter an mot deres tanker og holdninger. Så kan de forbli i sitt gamle vesen og samtidig anta kristendommen, for det forandrer jo ingenting. Men da har Kristi kors tapt sin kraft til å døde og gjøre levende! Da hjelper det ikke om vi samler tusener. Da gir vi mennesket steiner for brød. Må vi be om at Bibelskolen på Fossnes fortsatt kunne ha det ene for øyet: Å forkynne Ordet om korset slik det er gitt oss, ikke forfalske Guds ord, men legge sannheten åpent fram. Om så ingen eller bare noen få vil høre det, er ikke det vårt ansvar. Vårt ansvar er å tale som Guds ord.Skole- og internatdrift

Vi begynte høsten 2007 med åtte elever på heltid. Spesielt oppløftende var det å få tre elever fra Sandefjord, ungdommer som hadde tatt kontakt med skolen og NLL i Vestfold i løpet at det siste halvåret. Skoleåret har vært preget av lyttende, lesende og interesserte elever. Måtte Ordet smelte sammen med den enkelte og bli dem til liv og frelse!

Også dette året opplevde vi god oppslutning om bibelkurset i november. Bibelhelgen i februar ble lagt opp til et mer lokalt arrangement dette året.

I tillegg til elevene har vi hatt flere leietakere i internatet det siste året, slik at også internatmiljøet har vært større enn på lenge. Alle leilighetene har også vært utleid, etter at vaktmestrene de siste årene har gitt flere av dem en skikkelig ansiktsløftning. Leilighetene gjør miljøet rundt skolen større, og samtidig bidrar leieinntektene godt til å dekke bygningsdriften.

Med åtte elever fikk skolen igjen statsstøtte. Etter nyttår økte elevtallet til ti, noe som også bidro til økt støtte og en bedre økonomi enn forrige år.Personalet

Sara Heian er fortsatt i permisjon fra sin husmorstilling. Elin Nilsson har derfor vært husmor også dette året. Vi er svært takknemlige for at hun har tatt over det store ansvaret. Hans-Henrik Brix sluttet som lærer ved skolen sommeren 2007. Det er ikke ansatt noen ny lærer i hans stilling, men de øvrige lærerne har tatt på seg noe mer undervisning. I tillegg har Konrad Fjell hatt et engasjement som timelærer i kirkehistorie.Økonomi

Regnskapet for 2007 viser et driftsunderskudd på kr. 1.270.445 etter avskrivninger for Bibelskolen på Fossnes Eiendom. Før avskrivninger er resultatet kr. 851.291. Det tilsynelatende dårlige resultatet skyldes at det meste av gaver og kollekter som tidligere har blitt ført på den ideelle virksomheten i Eiendomsselskapet nå ble ført som inntekt på Bibelskolen, til sammen kr. 630 000.

For Bibelskolen på Fossnes viser regnskapet for 2007 et overskudd på kr. 523.132. Det store overskuddet skyldes, i tillegg til gaver og kollekter, at Eiendsomsselskapets ideelle avdeling også har overført kr. 621.360 til sletting av gjeld. Det er en ekstraordinær engangshandling, etter pålegg fra de offentlige myndigheter.

Samlet har virksomhetene på Fossnes et driftsunderskudd på kr. 328.159 før avskrivninger. Underskuddet er som tidligere år dekket opp med lån i NLLs hovedkasse.Styrets sammensetning

Styret består av Per Brattgjerd (formann), Jan Endre Aasmundtveit (nestformann), Magne Ekanger (sekretær), Tollef Fjære og Reidar Heian som styremedlemmer. Asbjørn Fossli er 1. varamann.Per Brattgjerd (formann)

Per Bergene Holm (rektor)

L&E 44. årgang, nummer 6Tags: 2008