Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«Det er liv i å se på det Golgata kors»

Referat fra Lekmannsmisjonens årsmøte av Sigbjørn Agnalt

 

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) avholdt sitt årsmøte 10.07.08 i forbindelse med sommerskolen på Fossnes.

 

Årsmøtet ble åpnet med andakt av Tollef Fjære. Han minnet om ordene fra 4Mos 21:4-9. Jesus bruker denne beretningen som en anskuelsesundervisning om betydningen av sin lidelse og død. Ordet se er et sentralt ord i denne beretningen. Det som frelser er å se på den opphøyede. Den som vender om og ser, blir berget fra slangegiftens virkning og får liv, ja evig liv. Det er liv i å se på det Golgata kors.

 

Minneord over de som er gått bort siden forrige årsmøte ble holdt av Karl Bø. Disse var Lilly Øygarden og Kristine Kolnes.

Årsmelding for NLL ble lest av formannen Dag Rune Lid. Han innledet med å minne om det alvorlige frafallet fra Gud som vi er vitne til i vårt land og folk, at dette fører til at vi kommer inn under Guds vrede og dom. Derfor må vi som Guds folk vende oss til Herren i omvendelse og bot med bønn om at han må gripe inn. «Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt» (2Krøn 20:12).

Lekmannsmisjonen er en «sendetjeneste» som sender ut forkynnere til møtevirksomhet hjemme og ute. Slik har det vært også dette året. I tillegg til egne forkynnere er det også mange innleide fra andre sammenhenger. Forkynnerne har besøkt de faste plassene her hjemme, i tillegg har de også prekt i Sverige, Danmark og Moldova.

Formann i Landsstyret (LS), Dag Rune Lid, gjorde rede for stemmerettspraksisen i årsmøtet siden starten av NLL, og hvordan spørsmålet nå har vært behandlet etter at forslaget om å gå igjennom dette på nytt kom opp i 2007.

Saken har vært utredet av LS og vært framlagt både i fellesstyremøte (rådsmøte) for misjonen/ bibelskolen, samt på årsmøtet i fjor. Ut fra dette så ikke LS at det var aktuelt å fremme et forslag om endring av grunnreglene gjeldende stemmeretten i årsmøtet, da en ikke så det som realistisk at det ville få 2/3 flertall.

Landsstyret gikk inn for å arbeide videre med prinsipper for eldstefunksjonen i LS, og årsmøtet samtalte om dette. Det ble til slutt foreslått å avvente videre behandling av saken, og dette sluttet årsmøtet seg til. Heftet «Kvinnens plass i menigheten» av Øivind Andersen og «Eldstetjenesten – Hva sier Bibelen?» signert Levis Auctor, ble utdelt, slik at den enkelte kunne få sette seg mer inn i saken.

I årsmeldingen for bibelskolen innledet rektor Per Bergene Holm med å minne om det store frafallet fra Guds ord som vi er vitne til i dag. Det er vi som må bøye oss for Guds ord og ta imot det og forkynne det slik det er gitt oss i bibelen. Det er ikke Guds ord som skal tilpasses oss, men vi må bøyes til å høre dette ord og få det åpenbart for våre hjerter. «Må vi be om at Bibelskolen på Fossnes fortsatt kunne ha det ene for øyet: Å forkynne Ordet om korset slik det er gitt oss, ikke forfalske Guds ord, men legge sannheten åpent fram».

Skolen hadde åtte heltidselever første halvår og ti andre halvår, i tillegg til disse kommer også noen som «gjester» og deltar i perioder. Kortbibelkurset i november er også en kjærkommen anledning for mange til noen dager med Guds ord.

Det arbeides med planer for et tilbygg til møtesalen for å få et mer praktisk møterom. I kjelleren under planlegges nytt fyrrom med sentralfyr som vil gi store innsparinger i fyringsutgiftene ved skolen.

Ingar Gangås gjennomgikk rapporten for ytremisjonsarbeidet i Moldova. Siden forrige årsmøte har vi besøkt landet tre ganger og deltatt på møter forskjellige steder. Men Vladimir og Natalia har et sterkt ønske om faste medarbeidere til misjonsvirksomhet i landet. De har noen fra eget land som går på teologistudium, men det er usikkert om de er aktuelle. Be spesielt for denne saken.

John Flaten gjennomgikk regnskapet for misjonen. Det har vært et godt år med økning i både kollekter og gaver, noe som gjør at regnskapet viser overskudd for regnskapsåret 2007. Per Bergene Holm kunne legge frem et regnskapsresultat for bibelskolen som viser at vi også dette året har fått det vi trenger. Takk til Herren og alle som er med og gir!

Resultat av valget til Landsstyret: Dag Rune Lid (form), Karl Bø (nestform), Reidar Heian, Ingar Gangås og Sigbjørn Agnalt. Som møtende første varamann: John Flaten. 

 

 

L&E 44. årgang, nummer 7Tags: 2008