Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Gud har gitt oss sitt Ord

Utdrag fra årsmelding for bibelskolen
«Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss derimot som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.» 2Kor 4:1-6

 


Gud har ikke gitt oss et bilde av seg selv som vi kan fylle med det innhold vi selv vil. Han har gitt oss sitt Ord, og der har han sagt oss hvem han er og hvordan han er, og hvordan vi skal tre fram for ham, om vi skal leve og ikke dø. Vi er ikke frie til å vri og vrenge på hans ord, slik at Gud kan tilpasses våre drømmer og lengsler. Likevel er det dette som skjer i dagens forkynnelse og teologi.

 


Det er Gud som angripes når hans ord rives i stykker og settes sammen slik en selv finner for godt. Gud dannes i vårt bilde, og gis de egenskaper vi ønsker å tillegge ham, og vi bestemmer selv hvordan vi vil forholde oss til ham, slik at vi kan få utfolde våre egne drømmer og lengsler. Så kan vi danse og leke foran ham, leve som vi selv vil i hor og verdslighet. Vi slipper å omvende oss! Og så skal han stille opp for oss og gjøre livet og utgangen på livet god for oss. Er det ikke det en gud er til for?

 


Er den gud som forkynnes fra våre prekestoler, og som vi kan lese om i våre kristelige bøker, den sanne Gud? I stor ustrekning er det en ny gullkalv, eller en ny Ba'al («Herre»). For det er ikke Skriftens Gud vi møter, men en annen, en avstøpning av våre tanker og drømmer om gud, en gud tilpasset vår tid. Og de som forkynner disse avgudene er falske profeter og avgudsprester, ikke kristne.

 


Det er bare den sanne Gud som kan frelse. Vender man seg fra ham og til en avgud, da går man fortapt. Slik taler Guds ord og slik må vi tale, om vi er Guds sanne profeter. Måtte vi få nåde fra Gud til ikke å forfalske Guds ord, men legge sannheten åpent fram, så er det ikke vår sak om mange eller få vil høre. Men Gud gi at det enda er noen som vil høre!

 


Grunnlag og drift
Bibelskolen på Fossnes er en bibelskole med godkjenning etter Voksenopplæringsloven og driver kun undervisning. Skoledriften er lokalisert til Fossnes i Stokke. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

 


Skoledrift og undervisning
Høsten 2012 begynte skolen med seks elever på heltid. I løpet av januar kom det fire elever på vårkurset, slik at vi i vårhalvåret 2013 har hatt ti elever på heltid.

 


Også i år har det vært en fin elevflokk, lyttende og engasjert. Det har vært elever med relativt ulik bakgrunn og forkunnskaper.
Søkningen for neste år er noe bedre enn i fjor, men det er enda tidlig å si hvordan det vil bli.


Kvalitetssikring og interne systemer
Skolen har de siste årene implementert kvalitetssikringssystemet KFF- KSS. Systemet har blitt tilpasset Bibelskolen på Fossnes. Både styrets formann og rektor har deltatt på kurs, og skolen har hatt besøk fra KFF for å få veiledning i arbeidet med dette.

 


Personalet
Personalsituasjonen har vært uforandret gjennom hele skoleåret. Det har heller ikke i år vært noe sykefravær av betydning. Pensjonert professor, Rune Söderlund, har hatt noen vikartimer i løpet av året og forkynner Odd Eivind Stensland har hatt noen vikartimer i vår.

 


Økonomi
Regnskapet for 2012 viser et driftsunderskudd på kr. 2 120. At underskuddet ikke ble større, skyldes i særdeleshet gaver gitt til Norsk Luthersk Lekmannsmisjons totale virksomhet på Fossnes, og som er blitt overført til Bibelskolen. Overføringene var i 2012 på kr. 619 224.

 


Styrets sammensetning
Styret består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Tollef Fjære (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), med Steinar Kvalvik og Daniel Teigen som styremedlemmer. Asbjørn Fossli er 1.varamann.

 

Per Bergene Holm (rektor)

Lov og Evangelium 2013 - Nr 06