Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kristus og Skriften

- Utdrag fra årsmelding for bibelskolen
Det siste året har det vært en offentlig debatt om Skriftens historisitet. Noen har hevdet at vi ikke tror på ei bok, men på en person. Åpenbaringen vi møter i Skriften er formidlet av skrøpelige mennesker, og det har medført mangler og svakheter, og det var slik Gud ville det. Vi trenger derfor ikke å anse alt som står skrevet som historisk korrekt eller sant i forhold til vår tids tanker og krav, men samtidig kan vi gjennom den åpenbaring av Gud som gis i Skriften, forholde oss til Gud og tro på Jesus Kristus. Slik tales det.


Men det er ikke slik Jesus forholder seg til Skriften, og vår tro på Jesus innebærer at vi er bundet av hans ord, også hans ord om Skriften. Vi tror på Jesus ut fra Skriften og vi tror på Skriften ut fra Jesu ord. Visst er det logisk sett et sirkelresonnement, men den sirkelen kan ikke brytes!


«Når en har fått oppmerksomheten rettet mot hva Jesus selv lærer om Skriften, får dette de mest vidtgående konsekvenser for hele ens forhold til Skriften. For Jesu lære om Skriften og hans eget forhold til Skriften viser seg å være ikke relativt ubetydelige detaljer i Jesu forkynnelse og liv, men så sentrale at de blir absolutt bestemmende om en vil ha noe med Jesus å gjøre. (...)
Tar en bort hans lære om Skriften, finnes det ingenting igjen, hverken av kjærlighet eller frelse. Hvor vanskelig det enn må være å finne seg i dette faktum, går det ikke an å komme utenom det. Da er det mer konsekvent og ærlig å si: Vi vil ikke ha noe med Skriften eller Kristus å gjøre i det hele tatt!» (Hugo Odeberg i heftet «Kristus og Skriften»).


Bibelskolen på Fossnes
Også dette året har vi hatt elever med relativt ulik bakgrunn og forkunnskaper. Det stiller krav til lærerne, som må søke å få med seg alle elevene og gi undervisning som er tilpasset den flokken en har foran seg.


Elever
Skolen hadde våren 2013 10 elever på heltid, 6 på ettårig kurs og 4 på halvårig vårkurs. Høsten 2013 begynte 7 elever på ettårig kurs.

Våren 2014 er det 14 elever. Det ser ut til å bli flere elever i 2014 enn i 2013. Signalene vi har fått fra potensielle elever gir oss grunn til å tro på enda flere elever i 2015.

Personalet
Personalsituasjonen har vært uforandret gjennom hele året. Det har heller ikke i år vært noe sykefravær av betydning. Pensjonert professor, Rune Söderlund, har hatt noen vikartimer i løpet av både vårterminen og høstterminen.

Fagplaner
Skolen har begynt et arbeid med nye fagplaner. Det er ikke noe mål i seg selv å gjøre så store endringer i undervisningen, men fagplanene bør få en oppdatering slik at de er mer i samsvar med dagens standard. Fagplanene vi har i dag er svært enkle. Inntil nye fagplaner er utarbeidet og godkjent, vil skolen drive i samsvar med de planer skolen er godkjent for.

Både elever og personale får utdelt informasjonshefter ved skolestart, hvor all lovpålagt informasjon om lover og regler, instrukser og handlingsplaner er samlet.

Økonomi
Regnskapet for 2013 viser et driftsoverskudd på kr. 52 489. Men dette hadde ikke vært mulig uten overføringer av gaver gitt til Norsk Luthersk Lekmannsmisjons totale virksomhet på Fossnes. Overføringene i 2013 beløper seg til kr. 601 462.

Styrets sammensetning
Styret består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Tollef Fjære (nestformann), Magne Ekanger (sekretær) og Steinar Kvalvik og Daniel Teigen som styremedlemmer. Asbjørn Fossli har vært 1. varamann.

 

Lov og Evangelium 2014 - Nr 06