Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bryt nytt land!

– Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet
«Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.» (Hos 10:12)

 

Situasjonen i Israel var mørk da profeten forkynte folket dette. De hadde syndet mot Herren og bygd flere alter for avgudene. Hele dette kapitlet taler om frafall, krig og tukt. Derfor kommer det så overraskende dette ene verset. Herren innbyr og oppfordrer dem til å bryte nytt land og så en sæd som rettferdigheten krever. For Herren skal komme, og da skal han la sin rettferdighet regne over dem.

Alt er av nåde i Guds rike. Det gjør oss små og hjelpeløse, og avhengige av Herrens velsignelse. Samtidig gir det en usigelig stor trøst til alle Guds barn. Tenk å få være sammen med Jesus og ta del i innhøstningsarbeidet i lag med ham! Så er det Høstens Herre som gir sol og regn og sørger for vekst.

Forlaget «Såmannen»
På det siste årsmøtet fikk dere høre at litteraturarbeidet i Sør-Amerika var blitt registrert i Peru som en egen stiftelse og godkjent av landets myndigheter. Det er et stort takkeemne. Nytt i år er at forlaget har fått leie et tjenlig kontor, forholdsvis sentralt i byen Arequipa. Med dette har Lekmannsmisjonen igjen fått egne lokaliteter. Kontoret er på 16 kvm og er enkelt utstyrt.

Produksjon og trykking
Hovedtyngden av litteraturarbeidet har til nå i praksis foregått fra Bolivia og byen Sucre. Der har bøkene blitt trykt. På grunn av at det syntes vanskelig å få nødvendig godkjenning av arbeidet i Bolivia, ble det for to år siden undertegnet en begrenset samarbeidsavtale om litteraturarbeid med den nasjonale kirken Iglesia Cristiana Evangelica Luterana (ICEL).

Besøk
I tiden 23. januar til 26. februar besøkte Marit og Ingar Gangås, Bolivia og Peru. Først gikk turen til Cochabamba i Bolivia, der det var møte med ledelsen i ICEL om samarbeidet framover. De ville spesielt takke Lekmannsmisjonen for all støtte gjennom litteraturarbeidet. Det var også satt av tid til samtaler med de to frivillige medarbeiderne (og pensjonistene) Eliseo Castañeta og Rafael Veizaga. Både Eliseo og Rafael måtte få påfyll av bøker, og de fortalte om åpne muligheter for åndelige samtaler i forbindelse med bokspredningen, både i selve byen og områdene rundt. Vi var med Rafael på møte i det quechuaarbeidet han nå står i. Ellers ble det tid til noen husbesøk.

Søker godkjenning i Bolivia
Neste uke var avsatt til besøk i Sucre med korrekturlesing og fullføring av Husandaktsboken til spansk sammen med Gonzalo Ascarrunz. Han har vært av uvurderlig hjelp, og vi er takknemlige for at vi har kunnet benytte ham på halv tid både som språkmann, til manusskriving og som kontaktledd med trykkeriet. Han har ellers vært ansatt i ICEL på halv tid og undervist på deres bibelskole to måneder i året, reist en del rundt, hatt møter og vært ambassadør for litteraturen.

Søknadsprosessen om eget forlag i Bolivia er gjenopptatt. Advokaten forbereder nå søknaden, som vi håper vil bli behandlet snart. Så får vi se om dette kan være Guds vilje for Lekmannsmisjonens videre arbeid i Sør-Amerika.

Filial i Peru?
Turen fortsatte til Peru, der Damián Heredia og Miguel Fuentes møtte oss. Damián har brukt mye av sin tid til å besøke ensomme, syke og gamle. Han har blant annet fått fin inngang i byens fengsel, der han kan samtale med fangene og dele ut bøker og traktater. Han får også holde møter inne i fengslet. Flere ganger har han besøkt byens sykehus, og han har til sammen delt ut ca. 1000 andaktsbøker og hefter dette året. Her må det nevnes at Dansk Balkan Mission har trykt andaktsboken «Ett er nødvendig» av Hans Erik Nissen på spansk i Lima. Vi har fått 400 eksemplarer (hver på fire kvartals-hefter) til utdeling.

Damiáns kontrakt som medarbeider og «kolportør» ble forlenget med et år til. Det samme ble kontrakten med Miguel (25 %), som fortsetter med regnskapet, og som i fortsettelsen også vil ta andre oppgaver som sekretær, korrekturleser, ha kontakt med trykkeriet og ellers være til støtte for Damián når han trenger det.

Så får vi vurdere arbeidet i Peru i lys av den videre utviklingen i Bolivia, og om det er tjenlig å beholde en filial med boklager i Peru. Alt dette får vi legge i Herrens hender, og be om at han leder oss til beste for sitt rike.

Utgifter
Samlede utgifter til arbeidet i SørAmerika for 2015 var på ca. 225 000 kr. Budsjettforslag for 2016 er på 280 000 kr. Dette kan påvirkes noe av dollarkursen og prisstigningen i de to land. Den norske kronen har blitt kraftig svekket det siste året. For eksempel kostet 100 bolivianos 80 kroner for vel et år siden. Nå koster det samme beløpet ca. 120 kroner. Også i Peru har vi den samme tendensen.

Nye bøker under trykking
Både Husandaktsboken av Rosenius og andaktsboken til Luther (Bibelske Skatter) er nå trykt på spansk, den første i Bolivia og den andre i Peru. Det har vært et møysommelig arbeid som til sammen har tatt to år, mye lengre enn det en tenkte på forhånd. Så må vi være med og be om at bøkene må bli til åndelig hjelp slik at de får «sette fanger i frihet».

Lov og Evangelium 2016 - Nr 07